Permalink
Browse files

Tidy up broken HTML.

  • Loading branch information...
aldenstpage committed Oct 2, 2018
1 parent 879ef84 commit 41bbfef454ea6ec18562750a3e7d7846d2545826
Showing with 1 addition and 3 deletions.
  1. +1 −3 docroot/legalcode/by-nc_4.0_lv.html
@@ -51,7 +51,7 @@ <h3>Creative Commons Attiecinājuma-Nekomerciāls 4.0 starptautiskā publiskā l
<li id="s1h"><strong>Licencētais materiāls</strong> ir māksliniecisks vai literārs darbs, datubāze vai cits materiāls, uz kuru Licencētājs attiecina šo Publisko licenci.</li>
<li id="s1i"><strong>Licencētās tiesības</strong> ir tiesības, kas Jums piešķirtas saskaņā ar publiskās licences noteikumiem un nosacījumiem, kuras ir ierobežotas ar Autortiesībām un līdzīgām tiesībām, un kuras attiecas uz to, kā Jūs izmantojat Licencēto materiālu, kuru Licenciāram ir tiesības licencēt.</li>
<li id="s1j"><strong>Licenciārs</strong> ir fiziska(-s) vai juridiska(-s) persona(-s), kas saskaņā ar šo Publisko licenci piešķir tiesības.</li>
<li id="s1k"><strong>Nekomerciāls</stroStarptautiskā publiskā licenceav domāts komerciāla labuma vai naudas kompensācijas iegūšanai. Saskaņā ar Publisko Licenci digitāla vai cita veida apmaiņa ar Licencēto materiālu pret citu materiālu, uz kuru attiecināmas Autortiesības un citas līdzīgas tiesības, ir uzskatāma par nekomerciālu, ja saistībā ar apmaiņu netiek izmaksātas naudas kompensācijas.</li>
<li id="s1k"><strong>Nekomerciāls</strong>Starptautiskā publiskā licenceav domāts komerciāla labuma vai naudas kompensācijas iegūšanai. Saskaņā ar Publisko Licenci digitāla vai cita veida apmaiņa ar Licencēto materiālu pret citu materiālu, uz kuru attiecināmas Autortiesības un citas līdzīgas tiesības, ir uzskatāma par nekomerciālu, ja saistībā ar apmaiņu netiek izmaksātas naudas kompensācijas.</li>
<li id="s1l"><strong>Dalīšanās</strong> ir materiāla nodrošināšana sabiedrībai jebkādā veidā vai procesā, kuram nepieciešama atļauja saskaņā ar Licencētajām tiesībām, piemēram, pavairošana, publiska izstādīšana, publiska uzstāšanās, sadale, izplatīšana, komunikācija vai importēšana, un materiāla pieejamības sabiedrībai nodrošināšana tādos veidos, kuri ļauj sabiedrībai piekļūt materiālam individuāli izvēlētā vietā un laikā.</li>
<li id="s1m"><strong>Sui generis datubāzu tiesības</strong> ir tiesības, kuras nav autortiesības un kuras izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 1996. gada 11. marta Direktīvas 96/9/EC par datubāzu tiesisko aizsardzību, tās grozījumiem un aizstājumiem, kā arī citām pēc būtības līdzvērtīgām tiesībām jebkur citur pasaulē.</li>
<li id="s1n"><strong>“Jūs”</strong> attiecināms uz fizisku vai juridisku personu, kas izmanto Licencētās tiesības saskaņā ar šo Publisko licenci. Forma “Jūsu” atbilst formai <strong>“Jūs”</strong>.</li>
@@ -110,8 +110,6 @@ <h3>Creative Commons Attiecinājuma-Nekomerciāls 4.0 starptautiskā publiskā l
</ol>
</li>
</ol>
</li>
</ol>
<p id="s4"><strong>4. nodaļa – Sui generis datubāzu tiesības</strong></p>
<p>Gadījumos, kad Licencētās tiesībās iekļauj Sui generis datubāzu tiesības, kas attiecas uz to, kā Jūs izmantojat Licencēto materiālu:</p>

0 comments on commit 41bbfef

Please sign in to comment.