Skip to content
Permalink
Browse files

Re-stage Latvian 4.0 BY-SA and BY-NC-SA

Corrected links to compatible licenses.
  • Loading branch information...
georgehari committed May 15, 2018
1 parent 4c4459f commit 6c093770b51933fbd01b14ab3eb8002203ce2775
Showing with 2 additions and 2 deletions.
  1. +1 −1 docroot/legalcode/by-nc-sa_4.0_lt.html
  2. +1 −1 docroot/legalcode/by-sa_4.0_lt.html
@@ -97,7 +97,7 @@ <h3>Creative Commons Priskyrimo — Nekomercinio naudojimo — Analogiško plati
pagal šios Viešosios licencijos sąlygas suteikiate savo turimų Autorių teisių
ir Panašių teisių pagrindu Jūsų sukurtiems Išvestiniams Objektams (ar jų
dalims).</li>
<li id="s1c"><strong>BY-NC-SA Suderinta Licencija</strong> reiškia licenciją, kuri yra nurodyta <a href="creativecommons.org/compatiblelicenses">creativecommons.org/compatiblelicenses</a>, ir kurią Creative Commons pripažino iš esmės lygiaverte šiai Viešajai licencijai.</li>
<li id="s1c"><strong>BY-NC-SA Suderinta Licencija</strong> reiškia licenciją, kuri yra nurodyta <a href="//creativecommons.org/compatiblelicenses">creativecommons.org/compatiblelicenses</a>, ir kurią Creative Commons pripažino iš esmės lygiaverte šiai Viešajai licencijai.</li>
<li id="s1d"><strong>Autorių teisės ir Panašios teisės</strong> reiškia
autorių teises ir/ar panašias teises, kurios yra glaudžiai susijusios su
autorių teisėmis, įskaitant, bet neapsiribojant, teises į atlikimą, į
@@ -97,7 +97,7 @@ <h3>Creative Commons Priskyrimo — Analogiško platinimo 4.0 tarptautinė licen
pagal šios Viešosios licencijos sąlygas suteikiate savo turimų Autorių teisių
ir Panašių teisių pagrindu Jūsų sukurtiems Išvestiniams Objektams (ar jų
dalims).</li>
<li id="s1c"><strong>BY-SA Suderinta Licencija</strong> reiškia licenciją, kuri yra nurodyta <a href="creativecommons.org/compatiblelicenses">creativecommons.org/compatiblelicenses</a>, ir kurią Creative Commons pripažino iš esmės lygiaverte šiai Viešajai licencijai.</li>
<li id="s1c"><strong>BY-SA Suderinta Licencija</strong> reiškia licenciją, kuri yra nurodyta <a href="//creativecommons.org/compatiblelicenses">creativecommons.org/compatiblelicenses</a>, ir kurią Creative Commons pripažino iš esmės lygiaverte šiai Viešajai licencijai.</li>
<li id="s1d"><strong>Autorių teisės ir Panašios teisės</strong> reiškia
autorių teises ir/ar panašias teises, kurios yra glaudžiai susijusios su
autorių teisėmis, įskaitant, bet neapsiribojant, teises į atlikimą, į

0 comments on commit 6c09377

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.