Permalink
Browse files

added swedish to language list

  • Loading branch information...
sarahpearson committed Dec 23, 2016
1 parent 8bfcc03 commit b2269543cfc73d8a5b298cc74d035667987d1687
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1 docroot/legalcode/zero_1.0_pl.html
@@ -60,7 +60,7 @@ <h3><em>Oświadczenie o Intencji</em></h3>
<li>Składający Oświadczenie niniejszym wyłącza odpowiedzialność za ewentualne roszczenia osób trzecich, które mogą być związane z Utworem lub jakimkolwiek jego użyciem w tym, m.in. z Prawami Autorskimi i Prawami Pokrewnymi do Utworu przysługującymi jakiejkolwiek osobie. Składający Oświadczenie nie ponosi ponadto odpowiedzialności za uzyskanie wszelkich koniecznych deklaracji zgody, pozwoleń lub innych uprawnień niezbędnych do jakiejkolwiek formy wykorzystania Utworu.</li>
<li>Składający Oświadczenie rozumie i akceptuje fakt, że organizacja Creative Commons nie jest stroną niniejszego dokumentu i nie ponosi w związku z tym żadnych obowiązków czy zobowiązań.</li>
</ol>
-<blockquote><a name="languages">Dostępne w innych językach</a>: <a href="//creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode">English</a>, <a href="//creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode.fr">français</a>, <a href="//creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode.nl">Nederlands</a>, <a href="//creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode.fi">suomeksi</a>, <a href="//creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode.ja">日本語</a>. Proszę przeczytać <a href="//wiki.creativecommons.org/FAQ#officialtranslations">FAQ</a> w celu uzyskania dalszych informacji na temat oficjalnych tłumaczeń. </blockquote>
+<blockquote><a name="languages">Dostępne w innych językach</a>: <a href="//creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode">English</a>, <a href="//creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode.fr">français</a>, <a href="//creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode.nl">Nederlands</a>, <a href="//creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode.fi">suomeksi</a>, <a href="//creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode.sv">svenska</a>, <a href="//creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode.ja">日本語</a>. Proszę przeczytać <a href="//wiki.creativecommons.org/FAQ#officialtranslations">FAQ</a> w celu uzyskania dalszych informacji na temat oficjalnych tłumaczeń. </blockquote>
</div>
</div>
<div id="deed-foot">

0 comments on commit b226954

Please sign in to comment.