Permalink
Browse files

Correct the paths, check HTML code

  • Loading branch information...
georgehari committed Dec 22, 2016
1 parent f5abcb0 commit cb2f40a8127572a24f77b23eb5b84544bb9cb5af
Showing with 6 additions and 11 deletions.
  1. +6 −11 docroot/legalcode/zero_1.0_sv.html
@@ -8,7 +8,7 @@
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="//creativecommons.org/includes/deed3.css" media="screen"/>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="//creativecommons.org/includes/deed3-print.css" media="print"/>
<!--[if lt IE 7]><link rel="stylesheet" type="text/css" href="https://creativecommons.org/includes/deed3-ie.css" media="screen" /><![endif]-->
<script type="text/javascript" src="https://creativecommons.org/includes/errata.js">
<script type="text/javascript" src="//creativecommons.org/includes/errata.js">
</script>
</head>
<body>
@@ -37,9 +37,7 @@ <h2>CC0 1.0 Universiell</h2>
<h3><em>Avsiktsförklaring</em></h3>
<p>Lagstiftningen i de flesta länder i världen ger automatiskt exklusiv upphovsrätt och Relaterade Rättigheter (definieras nedan) till skaparen och efterföljande ägare (var och en, en "rättighetshavare") av ett eget (originellt) litterärt eller konstnärligt verk och/eller en databas ("Verk").</p>
<p>Vissa rättighetshavare vill permanent avstå från dessa rättigheter till ett Verk i syfte att bidra till en "commons" bestående av konstnärliga, kulturella och vetenskapliga verk (“Commons”) som allmänheten, på ett tillförlitligt sätt och utan att behöva oroa sig för att det senare ska kunna göras gällande som intrång i upphovsrätt, kan bygga vidare på, modifiera, införliva i andra verk, återanvända och sprida vidare med så stor frihet som möjligt i vilken form som helst i vilket syfte som helst, inklusive men inte begränsat till kommersiella syften. Dessa rättighetshavare kan bidra till Commons för att främja idealet av en fri kultur och det fortsatta produktionen av kreativa, kulturella och vetenskapliga verk, eller för att deras Verk ska bli erkänt eller få större spridning delvis genom andra människors användning och ansträngning.</p>
<p>
Med dessa och/eller andra syften och motiv, och utan några krav på ytterligare ersättning eller kompensation, väljer personen som applicerar CC0 på ett Verk (“Upplåtaren”), i den mån som han/hon har Upphovsrätt och Relaterade Rättigheter till Verket, frivilligt att applicera CC0 på Verket och offentligt distribuera Verket enligt dess villkor, med insikt om hans/hennes Upphovsrätt och Relaterade Rättigheter till Verket och innebörden av CCOoch den avsedda rättsliga verkan av CC0 på dessa rättigheter.
</p>
<p>Med dessa och/eller andra syften och motiv, och utan några krav på ytterligare ersättning eller kompensation, väljer personen som applicerar CC0 på ett Verk (“Upplåtaren”), i den mån som han/hon har Upphovsrätt och Relaterade Rättigheter till Verket, frivilligt att applicera CC0 på Verket och offentligt distribuera Verket enligt dess villkor, med insikt om hans/hennes Upphovsrätt och Relaterade Rättigheter till Verket och innebörden av CCOoch den avsedda rättsliga verkan av CC0 på dessa rättigheter.</p>
<p><strong>1. Upphovsrätt och Närstående Rättigheter.</strong>
Ett Verk som gjorts tillgängligt under CC0 kan vara skyddat av upphovsrätt och relaterade eller närstående rättigheter (“Upphovsrätt och Relaterade Rättigheter”). Upphovsrätt och Relaterade Rättigheter innefattar, men är inte begränsat till, följande:
</p>
@@ -57,11 +55,9 @@ <h3><em>Avsiktsförklaring</em></h3>
<li> andra liknande, likvärdiga eller motsvarande rättigheter i hela världen som grundas på tillämplig lag eller fördrag, och alla nationella implementeringar därav.
</li>
</ol>
<p><strong>2. Avståendeförklaring.</strong> I möjligaste mån enligt, utan att vara i strid med, tillämplig lag, avstår, överger och frånsäger sig härmed Upplåtaren offentligt, fullständigt, permanent, oåterkallerligen och ovillkorligen all Upplåtarens Upphovsrätt och Relaterade rättigheter och därmed relaterade anspråk och rätt att vidta rättsliga åtgärder, både nu kända och okända (inklusive existerande såväl som framtida anspråk och rätt att vidta rättsliga åtgärder), när det gäller Verket (i) i samtliga områden världen över, (ii) under den maximala skyddstiden enligt tillämplig lag eller fördrag (inklusive framtida förlängningar), (iii) i varje nu existerande och framtida medium och oavsett antal kopior, och (iv) för vilket syfte som helst, inklusive men utan begränsning för kommersiellt, reklam- och marknadsföringsmässigt syfte (“Avståendeförklaringen”).
Upplåtaren gör Avståendeförklaringen till förmån för varje medlem av allmänheten och till nackdel för Upplåtarens arvingar, med full avsikt att sådan Avståendeförklaring inte ska bli föremål för återkallande, hävning, uppsägning, upphörande, eller annan rättslig eller liknande åtgärd för att förhindra det ostörda nyttjandet av Verket av allmänheten som avsett i Upplåtarens uttryckliga Avsiktsförklaring.
</p>
<p><strong>3. Reserverad Publik Licens.</strong> Om någon del av Avståendeförklaringen av någon anledning skulle bedömas sakna rättslig verkan eller inte uppnå önskad effekt enligt tillämplig lag, ska Avståendeförklaringen fortsätta gälla i största möjliga
<p><strong>2. Avståendeförklaring.</strong> I möjligaste mån enligt, utan att vara i strid med, tillämplig lag, avstår, överger och frånsäger sig härmed Upplåtaren offentligt, fullständigt, permanent, oåterkallerligen och ovillkorligen all Upplåtarens Upphovsrätt och Relaterade rättigheter och därmed relaterade anspråk och rätt att vidta rättsliga åtgärder, både nu kända och okända (inklusive existerande såväl som framtida anspråk och rätt att vidta rättsliga åtgärder), när det gäller Verket (i) i samtliga områden världen över, (ii) under den maximala skyddstiden enligt tillämplig lag eller fördrag (inklusive framtida förlängningar), (iii) i varje nu existerande och framtida medium och oavsett antal kopior, och (iv) för vilket syfte som helst, inklusive men utan begränsning för kommersiellt, reklam- och marknadsföringsmässigt syfte (“Avståendeförklaringen”).
Upplåtaren gör Avståendeförklaringen till förmån för varje medlem av allmänheten och till nackdel för Upplåtarens arvingar, med full avsikt att sådan Avståendeförklaring inte ska bli föremål för återkallande, hävning, uppsägning, upphörande, eller annan rättslig eller liknande åtgärd för att förhindra det ostörda nyttjandet av Verket av allmänheten som avsett i Upplåtarens uttryckliga Avsiktsförklaring.</p>
<p><strong>3. Reserverad Publik Licens.</strong> Om någon del av Avståendeförklaringen av någon anledning skulle bedömas sakna rättslig verkan eller inte uppnå önskad effekt enligt tillämplig lag, ska Avståendeförklaringen fortsätta gälla i största möjliga
utsträckning med beaktande av Upplåtarens uttryckliga Avsiktsförklaring.
Utöver vad som bedöms förenligt med Avståendeförklaringen, upplåter Upplåtaren härmed till varje berörd person en royaltyfri, icke överlåtbar, icke vidarelicensierbar, icke exklusiv, oåterkallerlig och ovillkorlig licens att utöva Upplåtarens Upphovsrätt och Relaterade Rättigheter i Verket (i) i samtliga områden i världen, (ii) under den maximala skyddstiden enligt tillämplig lag eller fördrag (inklusive framtida förlängningar), (iii) i varje nu existerande och framtida medium och oavsett antal kopior, och (iv) för vilket syfte som helst, inklusive men utan begränsning för kommersiellt, reklam- och marknadsföringsmässigt syfte (“Licensen”).
@@ -81,9 +77,8 @@ <h3><em>Avsiktsförklaring</em></h3>
</div>
</div>
<div id="deed-foot">
<p id="footer"><a href="https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.sv">« Tillbaka till den juridiska översiktssidan</a></p>
<p id="footer"><a href="//creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.sv">« Tillbaka till den juridiska översiktssidan</a></p>
</div>
</div>
</body>
</html>

1 comment on commit cb2f40a

@this8is8mine8

This comment has been minimized.

Show comment
Hide comment
@this8is8mine8

this8is8mine8 Jul 25, 2018

Don't think I don't know

this8is8mine8 commented on cb2f40a Jul 25, 2018

Don't think I don't know

Please sign in to comment.