Permalink
Browse files

Re-stage the BY-NC-SA file

Based on corrections made by team
  • Loading branch information...
georgehari committed Mar 31, 2017
1 parent c5c4aa3 commit da7a5748c79893437769cf0262280267cd79ec88
Showing with 18 additions and 18 deletions.
  1. +18 −18 docroot/legalcode/by-nc-sa_4.0_lv.html
@@ -39,17 +39,17 @@ <h2>Attiecinājums-Nekomerciāls-Dalīties līdzīgi 4.0 Starptautisks</h2>
<blockquote><strong>Apsvērumi sabiedrībai:</strong> izmantojot kādu no mūsu publiskajām licencēm, licenciārs nodod sabiedrībai atļauju izmantot licencēto materiālu saskaņā ar skaidri norādītiem noteikumiem un nosacījumiem. Ja licenciāra atļauja jebkāda iemesla dēļ nav nepieciešama – piemēram, jebkādu piemērojamo autortiesību izņēmumu vai ierobežojumu dēļ – tad šo materiāla izmantošanu licence neregulē. Mūsu licences piešķir tikai atļaujas, kas balstās autortiesībās un citās noteiktās tiesībās, kuras ir pilnvarots piešķirt licenciārs. Licencētā materiāla izmantošana aizvien varētu būt ierobežota citu iemeslu dēļ, tajā skaitā tādēļ, ka arī citām personām pieder autortiesības vai citas ti esības uz materiālu. Licenciārs var lūgt izpildīt īpašus norādījumus, piemēram, iezīmēt vai aprakstīt visas materiālam veiktās izmaiņas. Lai arī mūsu licences to nepieprasa, jūs tiekat aicināti respektēt šos norādījumus, ja tie ir pamatoti.
<a href="//wiki.creativecommons.org/Considerations_for_licensors_and_licensees#Considerations_for_licensees">Papildu apsvērumi sabiedrībai.</a></blockquote>
</div>
<h3>Creative Commons attiecinājuma-Nekomerciāls-Dalīties līdzīgi 4.0 Starptautiskā publiskā licence</h3>
<p>Izmantojot Licencē noteiktās tiesības (definētas zemāk), Jūs pieņemat un piekrītat, ka Jūsu darbības ierobežo šīs Creative Commons attiecinājuma Nekomerciāls-Dalīties līdzīgi 4.0 starptautiskās publiskās licences (turpmāk – Publiskā licence) noteikumi un nosacījumi. Ciktāl šī Publiskā licence var tikt interpretēta kā līgums, Jums tiek piešķirtas Licencē noteiktās tiesības saskaņā ar Jūsu piekrišanu šiem noteikumiem un nosacījumiem, un Licenciārs piešķir Jums šīs tiesības, ņemot vērā ieguvumus, kurus Licenciārs saņem no Licencētā materiāla pieejamības nodrošināšanas saskaņā ar šīs Licences noteikumiem un nosacījumiem.</p>
<h3>Creative Commons Attiecinājuma-Nekomerciāls-Dalīties līdzīgi 4.0 Starptautiskā Publiskā licence</h3>
<p>Izmantojot Licencē noteiktās tiesības (definētas zemāk), Jūs pieņemat un piekrītat, ka Jūsu darbības ierobežo šīs Creative Commons Attiecinājuma-Nekomerciāls-Dalīties līdzīgi 4.0 starptautiskās publiskās licences (turpmāk – Publiskā licence) noteikumi un nosacījumi. Ciktāl šī Publiskā licence var tikt interpretēta kā līgums, Jums tiek piešķirtas Licencē noteiktās tiesības saskaņā ar Jūsu piekrišanu šiem noteikumiem un nosacījumiem, un Licenciārs piešķir Jums šīs tiesības, ņemot vērā ieguvumus, kurus Licenciārs saņem no Licencētā materiāla pieejamības nodrošināšanas saskaņā ar šīs Licences noteikumiem un nosacījumiem.</p>
<p id="s1"><strong>1. nodaļa – Definīcijas</strong></p>
<ol type="a">
<li id="s1a"><strong>Pielāgotais materiāls</strong> ir autortiesībām un citām līdzīgām tiesībām pakļauts materiāls, kas ir atvasināts no vai balstīts Licencētajā materiālā, vai arī tulkots, pielāgots, aranžēts, pārvērsts vai citādi modificēts tādā veidā, ka ir nepieciešama atļauja saskaņā ar autortiesībām vai citām līdzīgām tiesībām, kuru turētājs ir Licenciārs. Saskaņā ar Publisko licenci, gadījumos, kad Licencētais materiāls ir muzikāls darbs, uzvedums vai skaņu ieraksts, Pielāgotais materiāls vienmēr tiek radīts no Licencētā materiāla, kurš ir laikā sinhronizēts ar kustīgiem attēliem.</li>
<li id="s1b"><strong>Pielāgotāja licence</strong> ir licence, kuru Jūs izmantojat savu autortiesību un līdzīgu tiesību norādīšanai attiecībā uz savu ieguldījumu Pielāgotajā materiālā saskaņā ar Publiskās licences noteikumiem un nosacījumiem.</li>
<li id="s1c"><strong>BY-NC-SA Saderīgā Licence</strong> ir licence, kas norādīta tīmekļa vietnē <a href="//creativecommons.org/compatiblelicenses"> creativecommons.org/compatiblelicenses</a> un ir Creative Commons apstiprināta kā līdzvērtīga Publiskajai licencei.</li>
<li id="s1d"><strong>Autortiesības un līdzīgas tiesības</strong> ir autortiesības un/vai citas līdzīgas, autortiesībām radniecīgas tiesības, tajā skaitā arī tiesības bez ierobežojumiem uzstāties, pārraidīt, veikt skaņu ierakstus, kā arī sui generis datubāzu tiesības, neatkarīgi no veida kādā tiesības ir apzīmētas vai kategorizētas. Saskaņā ar Publisko licenci, tiesības, kas norādītas <a href="#s2b">2(b)(1)-(2)</a> punktos, nav uzskatāmas par Autortiesībām un līdzīgām tiesībām.</li>
<li id="s1d"><strong>Autortiesības un līdzīgas tiesības</strong> ir autortiesības un/vai citas līdzīgas, autortiesībām radniecīgas tiesības, tajā skaitā arī tiesības bez ierobežojumiem uzstāties, pārraidīt, veikt skaņu ierakstus, kā arī Sui generis datubāzu tiesības, neatkarīgi no veida kādā tiesības ir apzīmētas vai kategorizētas. Saskaņā ar Publisko licenci, tiesības, kas norādītas <a href="#s2b">2(b)(1)-(2)</a> punktos, nav uzskatāmas par Autortiesībām un līdzīgām tiesībām.</li>
<li id="s1e"><strong>Efektīvi tehnoloģiskie līdzekļi</strong> ir nosacījumi, kuri atbilstoša varas avota neesamības apstākļos nevar tikt apieti saskaņā ar tiem normatīvajiem aktiem, kuri īsteno Pasaules intelektuālā īpašuma organizācijas (WIPO) 1996. gada 20. decembra līguma par autortiesībām 11. pantu un/vai līdzīgus starptautiskos līgumus.</li>
<li id="s1f"><strong>Izņēmumi un ierobežojumi</strong> ir godprātīga izmantošana, godprātīga rīcība un/vai jebkādi citi Autortiesību un līdzīgu tiesību izņēmumi un ierobežojumi, kuri attiecas uz to, kā Jūs izmantojat Licencēto materiālu.</li>
<li id="s1g"><strong>Licences elementi</strong> ir licences rekvizīti, kas minēti Creative Commons publiskās licences nosaukumā. Šīs Publiskās licences elementi ir Attiecinājums un Dalīties līdzīgi.</li>
<li id="s1g"><strong>Licences elementi</strong> ir licences rekvizīti, kas minēti Creative Commons Publiskās licences nosaukumā. Šīs Publiskās licences elementi ir Attiecinājums, Nekomerciāls un Dalīties līdzīgi.</li>
<li id="s1h"><strong>Licencētais materiāls</strong> ir māksliniecisks vai literārs darbs, datubāze vai cits materiāls, uz kuru Licencētājs attiecina šo Publisko licenci.</li>
<li id="s1i"><strong>Licencētās tiesības</strong> ir tiesības, kas Jums piešķirtas saskaņā ar Publiskās licences noteikumiem un nosacījumiem, kuras ir ierobežotas ar Autortiesībām un līdzīgām tiesībām, un kuras attiecas uz to, kā Jūs izmantojat Licencēto materiālu, kuru Licenciāram ir tiesības licencēt.</li>
<li id="s1j"><strong>Licenciārs</strong> ir fiziska(-s) vai juridiska(-s) persona(-s), kas saskaņā ar šo Publisko licenci piešķir tiesības.</li>
@@ -64,10 +64,10 @@ <h3>Creative Commons attiecinājuma-Nekomerciāls-Dalīties līdzīgi 4.0 Starpt
<ol>
<li id="s2a1">Saskaņā ar šīs Publiskās licences noteikumiem un nosacījumiem, ar šo Licenciārs piešķir Jums vispasaules, bezatlīdzības, nesublicencējamu, bezizņēmuma un neatsaucamu licenci Licencētā materiāla Licencēto tiesību izmantošanai:
<ol type="A">
<li id="s2a1A">lai pavairotu un dalītos ar Licencēto materiālu kopumā vai ar tā daļām vienīgi nekomerciālos nolūkos, un</li>
<li id="s2a1B">radītu un reproducētu, un dalītos ar Pielāgoto materiālu vienīgi nekomerciālos nolūkos.</li>
<li id="s2a1A">lai pavairotu un dalītos ar Licencēto materiālu kopumā vai ar tā daļām vienīgi Nekomerciālos nolūkos, un</li>
<li id="s2a1B">radītu un reproducētu, un dalītos ar Pielāgoto materiālu vienīgi Nekomerciālos nolūkos.</li>
</ol>
<li id="s2a2"><span style="text-decoration: underline;">Izņēmumi un ierobežojumi</span>. Gadījumos, kad radušās šaubas vai Izņēmumi un ierobežojumi jāpiemēro Jūsu lietojumam, šī publiskā licences nav jāpiemēro un nav jāpakļaujas tās noteikumiem un nosacījumiem.</li>
<li id="s2a2"><span style="text-decoration: underline;">Izņēmumi un ierobežojumi</span>. Gadījumos, kad radušās šaubas vai Izņēmumi un ierobežojumi jāpiemēro Jūsu lietojumam, šī Publiskā licences nav jāpiemēro un nav jāpakļaujas tās noteikumiem un nosacījumiem.</li>
<li id="s2a3"><span style="text-decoration: underline;">Termiņš</span>. Šīs Publiskās licences termiņš ir konkretizēts <a href="#s6a">6(a)</a> punktā.</li>
<li id="s2a4"><span style="text-decoration: underline;">Paņēmieni un formāti: atļautas tehniskas modifikācijas</span>. Licenciārs sniedz Jums tiesības izmantot Licencētās tiesības visos paņēmienos un formātos, ieskaitot gan jau zināmos, gan nākotnē radītos, kā arī veikt tehniskas modifikācijas, lai to paveiktu. Licenciārs atsakās no tiesībām un apņemas neaizstāvēt savas tiesības, kas liegtu Jums veikt tehniskas modifikācijas, kuras nepieciešamas Licencēto tiesību īstenošanai, tajā skaitā arī tehniskas modifikācijas, kuras nepieciešamas, lai apietu Efektīvos tiesiskās aizsardzības līdzekļus. Ciktāl attiecināms uz šo Publisko licenci, vienkāršu modifikāciju veikšana, ko pieļauj <a href="#s2a4">2(a)(4)</a> punkts, nekad nerada Pielāgotu materiālu.</li>
<li id="s2a5"><span style="text-decoration: underline;">Pakārtotie saņēmēji</span>.
@@ -84,7 +84,7 @@ <h3>Creative Commons attiecinājuma-Nekomerciāls-Dalīties līdzīgi 4.0 Starpt
<ol>
<li id="s2b1">Personiskās tiesības, piemēram, tiesības uz fizisko neaizskaramību, netiek licencētas ar šo Publisko licenci, tāpat kā licencētas netiek publicitātes, privātuma un/vai citas personiskās tiesības; tomēr pēc iespējas Licenciāram jāatsakās un/vai jāpiekrīt neaistāvēt savas personiskās tiesības, ciktāl tas nepieciešams, lai Jūs varētu izmantot Licencētās tiesības, bet ne citādi.</li>
<li id="s2b2">Šī Publiskā licence nelicencē patentu vai prečuzīmju tiesības.</li>
<li id="s2b3">Ciktāl vien iespējams, Licenciārs atsakās no jebkādām tiesībām saņemt no Jums atlīdzību par Licencēto tiesību izmantošanu tieši vai caur autortiesību aģentūru saskaņā ar jebkādu brīvprātīgu vai neatsaucamu likumā noteiktu vai obligātu licencēšanas struktūru. Visos citos gadījumos Licenciārs tieši patur jebkādas tiesības uz atlīdzības saņemšanu, tajā skaitā arī gadījumos, kad Licencētais materiāls tiek izmantots ne tikai nekomerciāliem, bet arī citiem nolūkiem.</li>
<li id="s2b3">Ciktāl vien iespējams, Licenciārs atsakās no jebkādām tiesībām saņemt no Jums atlīdzību par Licencēto tiesību izmantošanu tieši vai caur autortiesību aģentūru saskaņā ar jebkādu brīvprātīgu vai neatsaucamu likumā noteiktu vai obligātu licencēšanas struktūru. Visos citos gadījumos Licenciārs tieši patur jebkādas tiesības uz atlīdzības saņemšanu, tajā skaitā arī gadījumos, kad Licencētais materiāls tiek izmantots ne tikai Nekomerciāliem, bet arī citiem nolūkiem.</li>
</ol>
</li>
</ol>
@@ -93,39 +93,39 @@ <h3>Creative Commons attiecinājuma-Nekomerciāls-Dalīties līdzīgi 4.0 Starpt
<ol type="a">
<li id="s3a"><p><strong>Attiecināšana</strong>.</p>
<ol>
<li id="s3a1"><p>Ja Jūs dalāties ar Licencēto materiālu, Jums:</p>
<li id="s3a1"><p>Ja Jūs Dalāties ar Licencēto materiālu, Jums:</p>
<ol type="A">
<li id="s3a1A">jāsaglabā šāda informācija, ja Licencētajam materiālam to norādījis Licenciārs:
<ol type="i">
<li id="s3a1Ai">licencētā materiāla autora vai citu personu identifikācija, kas norādīta attiecinājuma saņemšanai, jebkādā saprātīgā veidā, ko pieprasa Licenciārs (t.sk. arī ar pseidonīmu, ja to pieprasa Licenciārs);</li>
<li id="s3a1Aii">autortiesību norāde;</li>
<li id="s3a1Aiii">norāde uz šo Publisko licenci;</li>
<li id="s3a1Aiv">norāde uz atteikšanos no garantijas tiesībām;</li>
<li id="s3a1Av">v. URI vai hipersaite uz Licencēto materiālu tiktāl, ciktāl tas praktiski ir iespējams.</li>
<li id="s3a1Av">URI vai hipersaite uz Licencēto materiālu tiktāl, ciktāl tas praktiski ir iespējams.</li>
</ol>
<li id="s3a1B">jānorāda, vai esat modificējis Licencēto materiālu un jāsaglabā norādes uz jebkādām iepriekšējām modifikācijām;</li>
<li id="s3a1C">jānorāda, ka Licencētais materiāls ir licencēts ar šo Publisko licenci un jāiekļauj šīs Publiskās licences teksts, URI vai hipersaite uz to.</li>
</ol>
</li>
<li id="s3a2">Jūs varat izpildīt <a href="#s3a1">3(a)(1)</a> punkta nosacījumus jebkurā piemērotā veidā atkarībā no vides, veida un konteksta, kādā Jūs dalāties ar Licencēto materiālu. Piemēram, nosacījumi varētu tikt izpildīti, norādot URI vai hipersaiti uz resursu, kurš satur nepieciešamo informāciju.</li>
<li id="s3a2">Jūs varat izpildīt <a href="#s3a1">3(a)(1)</a> punkta nosacījumus jebkurā piemērotā veidā atkarībā no vides, veida un konteksta, kādā Jūs Dalāties ar Licencēto materiālu. Piemēram, nosacījumi varētu tikt izpildīti, norādot URI vai hipersaiti uz resursu, kurš satur nepieciešamo informāciju.</li>
<li id="s3a3">Pēc Licencētāja pieprasījuma Jums jāizsvītro jebkāda informācija, kas pieprasīta <a href="#s3a1A">3(a)(1)(A)</a> punktā ciktāl tas praktiski ir iespējams.</li>
</ol>
</li>
<li id="s3b"><strong>Dalīties līdzīgi</strong>.
<p>Papildus nosacījumiem, kas norādīti <a href="#s3a">3(a)</a> punktā, ja Jūs dalāties ar Jūsu radītu Pielāgoto materiālu, ir attiecināmi arī šie nosacījumi.</p>
<p>Papildus nosacījumiem, kas norādīti <a href="#s3a">3(a)</a> punktā, ja Jūs Dalāties ar Jūsu radītu Pielāgoto materiālu, ir attiecināmi arī šie nosacījumi.</p>
<ol>
<li id="s3b1">Pielāgotāja licencei, kuru izmantojat, ir jābūt Creative Commons licencei ar tiem pašiem Licences elementiem, kurus satur šī vai jaunāka versija, vai arī BY-SA Saderīgajai licencei.</li>
<li id="s3b2">Jums jāiekļauj teksts vai URI, vai hipersaite uz Pielāgotāja licenci, kuru Jūs izmanojat. Jūs varat izpildīt šo nosacījumu jebkurā piemērotā veidā atkarībā no vides, veida un konteksta, kādā Jūs dalāties ar Pielāgoto materiālu.</li>
<li id="s3b1">Pielāgotāja licencei, kuru izmantojat, ir jābūt Creative Commons licencei ar tiem pašiem Licences elementiem, kurus satur šī vai jaunāka versija, vai arī BY-NC-SA Saderīgajai licencei.</li>
<li id="s3b2">Jums jāiekļauj teksts vai URI, vai hipersaite uz Pielāgotāja licenci, kuru Jūs izmanojat. Jūs varat izpildīt šo nosacījumu jebkurā piemērotā veidā atkarībā no vides, veida un konteksta, kādā Jūs Dalāties ar Pielāgoto materiālu.</li>
<li id="s3b3">Jūs nedrīkstat piedāvāt vai uzlikt nekādus papildu vai atšķirīgus noteikumus vai nosacījumus vai attiecināt jebkādus Efektīvos tehnoloģiskos līdzekļus Pielāgotajam materiālam, ja tas ierobežo tiesības, kas piešķirtas ar Jūsu izmantoto Pielāgotāja licenci.</li>
</ol>
</li>
</ol>
<p id="s4"><strong>4. nodaļa – Sui generis datubāzu tiesības</strong></p>
<p>Gadījumos, kad Licencētās tiesībās iekļauj sui generis datubāzu tiesības, kas attiecas uz to, kā Jūs izmantojat Licencēto materiālu:</p>
<p>Gadījumos, kad Licencētās tiesībās iekļauj Sui generis datubāzu tiesības, kas attiecas uz to, kā Jūs izmantojat Licencēto materiālu:</p>
<ol type="a">
<li id="s4a">Lai izvairītos no neskaidrībām, <a href="#s2a1">2(a)(1)</a> punkts piešķir Jums tiesības izgūt, atkārtoti izmantot, reproducēt un dalīties ar visu vai ar ievērojamu daļu no datubāzu satura ar nosacījumu, ka Jūs nedalāties ar Pielāgoto materiālu;</li>
<li id="s4b">Ja Jūs iekļaujat visu vai ievērojamu daļu no datubāzes satura tādā datubāzē, uz kuru Jums ir sui generis datubāzes tiesības, tad datubāze, attiecībā uz kuru Jums ir sui generis datubāzu tiesības (bet ne atsevišķas tās daļas) ir uzskatāma par Pielāgoto materiālu, t.sk. <a href="#s3b">3(b)</a>punktā minētiem mērķiem; un</li>
<li id="s4c">Jums jāievēro <a href="#s3a">3(a)</a> punkta nosacījumi, ja Jūs dalāties ar visu vai ievērojamu daļu no datubāzes satura.</li>
<li id="s4a">Lai izvairītos no neskaidrībām, <a href="#s2a1">2(a)(1)</a> punkts piešķir Jums tiesības izgūt, atkārtoti izmantot, reproducēt un Dalīties ar visu vai ar ievērojamu daļu no datubāzu satura tikai Nekomerciālos nolūkos;</li>
<li id="s4b">Ja Jūs iekļaujat visu vai ievērojamu daļu no datubāzes satura tādā datubāzē, uz kuru Jums ir Sui generis datubāzes tiesības, tad datubāze, attiecībā uz kuru Jums ir Sui generis datubāzu tiesības (bet ne atsevišķas tās daļas) ir uzskatāma par Pielāgoto materiālu, t.sk. <a href="#s3b">3(b)</a> punktā minētajos nolūkos; un</li>
<li id="s4c">Jums jāievēro <a href="#s3a">3(a)</a> punkta nosacījumi, ja Jūs Dalāties ar visu vai ievērojamu daļu no datubāzes satura.</li>
</ol>
Lai izvairītos no neskaidrībām, šī <a href="#s4">4</a>. nodaļa papildina un neaizvieto Jūsu pienākumus saskaņā ar šo Publisko licenci gadījumos, kad Licencētās tiesības iekļauj citas Autortiesības un līdzīgas tiesības.
<p id="s5"><strong>5. nodaļa – Atteikšanās no garantijām un atbildības ierobežojumi</strong></p>

0 comments on commit da7a574

Please sign in to comment.