Permalink
Browse files

Remove unnecessary period in footer

After Tillbaka till den juridiska översiktssidan
  • Loading branch information...
georgehari committed Mar 25, 2017
1 parent adabaf9 commit fb2192b6852dbe70952dd08327f8ca17d9e6a607
View
@@ -9,7 +9,6 @@
<script type="text/javascript" src="//creativecommons.org/includes/errata.js"></script>
<style type="text/css">#deed-main a{font-weight:normal;}.shaded{background-color:#eeeeee;margin:15px 0;padding:8px;clear:both;}h3{margin-top:0;padding-left:0;}</style>
</head>
<body>
<p id="header"><a href="//creativecommons.org/">Creative Commons</a></p>
<div id="deed" class="yellow">
@@ -27,21 +26,21 @@ <h2>Erkännande-Icke-Kommersiell-IngaBearbetningar 4.0 Internationell</h2>
<img src="//creativecommons.org/images/international/unported.png" alt="">
<div id="deed-disclaimer">
<div class="summary">
Officiella översättningar av version 4.0 finns tillgängliga <a href="#languages">på andra språk</a>.
Officiella översättningar av version 4.0 finns tillgängliga <a href="#languages">på andra språk</a>.
</div>
</div>
<div class="shaded">
<p>Creative Commons Corporation är inte en advokatbyrå och tillhandahåller inte juridiska tjänster eller juridisk rådgivning.
Spridning av Creative Commons publika licenser skapar inte ett ”advokat-klient”-förhållande eller annat förhållande. Creative Commons gör sina licenser och relaterad information tillgänglig på en "som-det-är" basis. Creative Commons ger inga garantier beträffande deras licenser, något annat material som licensieras under deras villkor, eller någon relaterad information. Creative Commons frånsäger sig i möjligaste mån allt ansvar för skador till följd av användningen.
</p>
Spridning av Creative Commons publika licenser skapar inte ett ”advokat-klient”-förhållande eller annat förhållande. Creative Commons gör sina licenser och relaterad information tillgänglig på en "som-det-är" basis. Creative Commons ger inga garantier beträffande deras licenser, något annat material som licensieras under deras villkor, eller någon relaterad information. Creative Commons frånsäger sig i möjligaste mån allt ansvar för skador till följd av användningen.
</p>
</div>
<div class="shaded">
<p><strong>Att använda Creative Commons Publika Licenser</strong></p>
<p>Creative Commons publika licenser tillhandahåller en standarduppsättning villkor som skapare och andra rättighetsinnehavare kan använda för att dela originalverk och annat material som omfattas av upphovsrätt och vissa andra rättigheter som anges i den publika licensen nedan.
Följande överväganden sker endast i informationssyfte, är inte uttömmande och utgör inte en del av våra licenser.</p>
Följande överväganden sker endast i informationssyfte, är inte uttömmande och utgör inte en del av våra licenser.</p>
<blockquote><strong>Överväganden för licensgivare: </strong> Våra publika licenser är avsedda att användas av dem som är behöriga att ge allmänheten tillstånd att använda materialet på ett sätt som annars begränsas av upphovsrätt och vissa andra rättigheter. Våra licenser är oåterkalleliga. Licensgivare bör läsa och förstå villkoren för licensen de väljer innan de tillämpar den. Licensgivare bör också förvärva alla nödvändiga rättigheter innan de tillämpar våra licenser, så att allmänheten kan återanvända materialet enligt förväntningarna.
Licensgivare bör tydligt markera om något material inte omfattas av licensen. Detta inkluderar annat CC-licensierat material och material som används i enlighet med ett undantag eller inskränkning i upphovsrätten. <a href="//wiki.creativecommons.org/Considerations_for_licensors_and_licensees#Considerations_for_licensors">Fler överväganden för licensgivare.</a></blockquote>
<blockquote><strong>Överväganden för allmänheten:</strong> Genom att använda en av våra publika licenser, beviljar licensgivaren allmänheten tillstånd att använda det licensierade materialet utifrån angivna specificerade villkor. Om licensgivarens tillstånd av någon anledning inte behövs – till exempel, på grund av något tillämpligt undantag eller inskränkning i upphovsrätten – regleras inte denna användning av licensen. Våra licenser medger endast sådant tillstånd enligt upphovsrätt och vissa andra rättigheter som en licensgivare har behörighet att bevilja. Användning av det licensierade materialet kan fortfarande vara begränsat av andra skäl, inklusive om andra har upphovsrätt eller andra rättigheter till materialet. En licensgivare kan ange särskilda önskemål, som till exempel att be att alla förändringar ska markeras eller beskrivas. Även om det inte krävs för användningen av våra licenser, uppmanas du att respektera sådana önskemål inom rimlighetens gränser. <a href="//wiki.creativecommons.org/Considerations_for_licensors_and_licensees#Considerations_for_licensees">Fler överväganden för allmänheten.</a></blockquote>
Licensgivare bör tydligt markera om något material inte omfattas av licensen. Detta inkluderar annat CC-licensierat material och material som används i enlighet med ett undantag eller inskränkning i upphovsrätten. <a href="//wiki.creativecommons.org/Considerations_for_licensors_and_licensees#Considerations_for_licensors">Fler överväganden för licensgivare.</a></blockquote>
<blockquote><strong>Överväganden för allmänheten:</strong> Genom att använda en av våra publika licenser, beviljar licensgivaren allmänheten tillstånd att använda det licensierade materialet utifrån angivna specificerade villkor. Om licensgivarens tillstånd av någon anledning inte behövs – till exempel, på grund av något tillämpligt undantag eller inskränkning i upphovsrätten – regleras inte denna användning av licensen. Våra licenser medger endast sådant tillstånd enligt upphovsrätt och vissa andra rättigheter som en licensgivare har behörighet att bevilja. Användning av det licensierade materialet kan fortfarande vara begränsat av andra skäl, inklusive om andra har upphovsrätt eller andra rättigheter till materialet. En licensgivare kan ange särskilda önskemål, som till exempel att be att alla förändringar ska markeras eller beskrivas. Även om det inte krävs för användningen av våra licenser, uppmanas du att respektera sådana önskemål inom rimlighetens gränser. <a href="//wiki.creativecommons.org/Considerations_for_licensors_and_licensees#Considerations_for_licensees">Fler överväganden för allmänheten.</a></blockquote>
</div>
<h3>Creative Commons Erkännande-Icke-Kommersiell-IngaBearbetningar 4.0 Internationell Publik Licens</h3>
<p>Genom att nyttja Licensrättigheterna (definierade nedan), accepterar och godkänner Du att Du är bunden av villkoren i denna Creative Commons Erkännande-Icke-Kommersiell-IngaBearbetningar 4.0 Internationella Publika Licens ("Publik Licens"). I den mån den Publika Licensen kan tolkas som ett kontrakt, beviljas Du Licensrättigheterna under förutsättning att Du accepterar dessa villkor, och Licensgivaren beviljar Dig sådana rättigheter i förhållande till den nytta Licensgivaren har genom att göra Licensmaterialet tillgängligt under dessa villkor.</p>
@@ -70,7 +69,7 @@ <h3>Creative Commons Erkännande-Icke-Kommersiell-IngaBearbetningar 4.0 Internat
</ol>
<li id="s2a2"><span style="text-decoration: underline;">Undantag och Begränsningar</span>. För att undvika osäkerhet: när Ditt nyttjande av ett verk omfattas av inskränkningar i lagen gäller inte denna Publika Licens, och Du behöver inte tillämpa licensensvillkoren.</li>
<li id="s2a3"><span style="text-decoration: underline;">Giltighetstiden</span>. Giltighetstiden för denna Publika Licens anges i avsnitt <a href="#s6a">6(a)</a>.</li>
<li id="s2a4"><span style="text-decoration: underline;">Medieformer och format; tekniska ändringar tillåts</span>. Licensgivaren ger Dig rätt att nyttja Licensrättigheterna i alla nu kända och kommande medieformer och format, och att vidta de tekniska anpassningar som krävs för det. Licensgivaren avstår från och/eller samtycker till att inte hävda någon rätt eller behörighet för att förbjuda Dig från att göra de nödvändiga tekniska anpassningar som krävs för att nyttja Licensieringsrättigheterna, däribland de tekniska anpassningar som krävs för att kringgå Tekniska skyddsåtgärder. Såvitt gäller tillämpningen av denna Publika Licens har Bearbetningar aldrig skapats genom anpassningar som är godkända enligt detta avsnitt <a href="#s2a4">2(a)(4)</a>. </li>
<li id="s2a4"><span style="text-decoration: underline;">Medieformer och format; tekniska ändringar tillåts</span>. Licensgivaren ger Dig rätt att nyttja Licensrättigheterna i alla nu kända och kommande medieformer och format, och att vidta de tekniska anpassningar som krävs för det. Licensgivaren avstår från och/eller samtycker till att inte hävda någon rätt eller behörighet för att förbjuda Dig från att göra de nödvändiga tekniska anpassningar som krävs för att nyttja Licensieringsrättigheterna, däribland de tekniska anpassningar som krävs för att kringgå Tekniska skyddsåtgärder. Såvitt gäller tillämpningen av denna Publika Licens har Bearbetningar aldrig skapats genom anpassningar som är godkända enligt detta avsnitt <a href="#s2a4">2(a)(4)</a>. </li>
<li id="s2a5"><span style="text-decoration: underline;">Senare nyttjare</span>.
<div class="para">
<ol type="A">
@@ -96,7 +95,7 @@ <h3>Creative Commons Erkännande-Icke-Kommersiell-IngaBearbetningar 4.0 Internat
<li id="s3a1"><p>Om Du Delar Licensmaterialet, måste Du:</p>
<ol type="A">
<li id="s3a1A">behålla följande om det tillhandahålls av Licensgivaren tillsammans med Licensmaterialet:
<ol type="i">
<ol type="i">
<li id="s3a1Ai">identifiering av skaparen (-arna) av Licensmaterialet och andra som ska erkännas, på varje rimligt sätt som begärts av Licensgivaren (inbegripet pseudonym om sådan angivits);</li>
<li id="s3a1Aii">ett meddelande om upphovsrätt;</li>
<li id="s3a1Aiii">ett meddelande som hänvisar till denna Publika Licens;</li>
@@ -116,7 +115,7 @@ <h3>Creative Commons Erkännande-Icke-Kommersiell-IngaBearbetningar 4.0 Internat
<p id="s4"><strong>Avsnitt 4 – Sui Generis-rättigheter för Databaser.</strong></p>
<p>När Licensrättigheterna inkluderar Sui Generis-rättigheter för Databaser gäller följande för din användning av Licensmaterialet:</p>
<ol type="a">
<li id="s4a">för undvikande av missförstånd: avsnitt <a href="#s2a1">2(a)(1)</a> ger Dig rätt att extrahera, återanvända, mångfaldiga och Dela hela eller en väsentlig del av innehållet i databasen för uteslutande Icke-Kommersiella ändamål, under villkoret att du inte Delar bearbetat material;</li>
<li id="s4a">för undvikande av missförstånd: avsnitt <a href="#s2a1">2(a)(1)</a> ger Dig rätt att extrahera, återanvända, mångfaldiga och Dela hela eller en väsentlig del av innehållet i databasen för uteslutande Icke-Kommersiella ändamål, under villkoret att du inte Delar bearbetat material;</li>
<li id="s4b">om Du inkluderar hela eller en väsentlig del av databasinnehållet i en databas där Du har egna Sui Generis-rättigheter för Databasen, då är den databas som Du har Sui Generis-rättigheter till (men inte dess innehåll) att betrakta som en Bearbetning; och </li>
<li id="s4c">Du måste uppfylla villkoren i avsnitt <a href="#s3a">3(a)</a> om Du Delar hela eller en väsentlig del av innehållet i databasen.</li>
</ol>
@@ -156,19 +155,16 @@ <h3>Creative Commons Erkännande-Icke-Kommersiell-IngaBearbetningar 4.0 Internat
</ol>
<p class="shaded">Creative Commons är inte part i sina publika licenser. Trots det kan Creative Commons välja att tillämpa en av sina publika licenser på material som organisationen ger ut och kommer i så fall att ses som "Licensgivaren". Med undantag för det begränsade syftet att visa att materialet delas under en Creative Commons Publik Licens eller på sätt som annars är tillåtet enligt Creative Commons policyer, som finns publicerade på <a href="//creativecommons.org/policies">creativecommons.org/policies</a>, tillåter inte Creative Commons användningen av varumärket "Creative Commons" eller något annat varumärke eller logotyp för Creative Commons utan föregående skriftligt medgivande. Detta gäller bland annat, dock utan begränsning, i samband med varje obehörig modifiering av någon av organisationens publika licenser eller andra överenskommelser, uppgörelser eller avtal om användning av licensierat material. För undvikande av missförstånd: denna punkt utgör inte en del av de publika licenserna. <br><br>
Creative Commons kan kontaktas på <a href="//creativecommons.org/">creativecommons.org</a>.</p>
<p class="shaded"><a name="languages">Övriga tillgängliga språk</a>: <a href=
"//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.id">Bahasa Indonesia</a>, <a href=
"//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode">English</a>,
<p class="shaded"><a name="languages">Övriga tillgängliga språk</a>: <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.id">Bahasa Indonesia</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.de">Deutsch</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode">English</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.hr">hrvatski</a>,
<a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.nl">Nederlands</a>,
<a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.no">norsk</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl">polski</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.fi">suomeksi</a>,
<a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.mi">te reo Māori</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.uk">українська</a>,
<a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.mi">te reo Māori</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.uk">українська</a>, <a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.ar">العربية</a>,
<a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.ja">日本語</a>.
Övriga tillgängliga språk: se <a href="//wiki.creativecommons.org/FAQ#officialtranslations">FAQ</a> för mer information om officiella översättningar.
Vänligen läs <a href="//wiki.creativecommons.org/FAQ#officialtranslations">FAQ </a> för mer information om officiella översättningar.</p>
</div>
</div>
<div id="deed-foot">
<p id="footer"><a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.sv">« Tillbaka till den juridiska överssiktssidan.</a></p>
<p id="footer"><a href="//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.sv">« Tillbaka till den juridiska översiktssidan</a></p>
</div>
</div>
</body>
Oops, something went wrong.

0 comments on commit fb2192b

Please sign in to comment.