Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
80 lines (76 sloc) 4.89 KB
tegen de kabinetsplannen. Een speciaal in het leven geroepen Landelijk
het bericht dat het volk daar van informatie verstoken blijft. ''Er
beginstadium vrijwel altijd leuker en spannender zijn. Vergeet niet
opgegroeide en intrinsiek gemotiveerde onderwijzerszoon voor veel
personages uit die vertellingen tot leven te komen en beleeft Julia
voeten kan. Geef dan maar expliciet aan dat voltijds studeren alléén
studiekwaliteit en -voortgang worden ongedaan gemaakt. Mogelijke
studenten vertellen?
Wat moet een studieadviseur de nieuwe lichting
vooral geïnteresseerd zijn hoe je gedrag van mens en dier kunt
hebben gekregen op grond van het 'Vonnis-Wijnholt' behouden ook hun
partijgenoot mag ik vast en zeker een beroep doen op je deskundigheid.
beginstadium vrijwel altijd leuker en spannender zijn. Vergeet niet
hebben. Tegelijkertijd met deze Parade worden er in het
onze universiteit les kwam geven. Van haar kreeg ik een uitnodiging om
zouden redden. We stelden voor dat ze hun studie zouden vervolgen in
gerichter deze studie hebt kunnen kiezen naarmate je jonger van het
'er' zijn en dat je daar met het grootste gemak een heel trimester
Parade
wanneer ze klaar zouden zijn als ze hetzelfde tempo zouden aanhouden.
''passende'' baan? In veel banen (zelfs als minister) krijg je de tijd
het eind van zijn studie behouden. Wat hij in werkelijkheid geleerd
decaan was het snel studeren ook mogelijk door het volledig
studenten zich al ingeschreven. Zevenhonderd van hen hadden ook allang
het gloednieuwe Groninger Klarinetorkest Clarinets Unlimited 's avonds
Tot en met 14 september exposeert Marianne van Voorn tekeningen en
inspelen op de mogelijkheden en het leergedrag van studenten. Extra
boek 'Gaiasophie' dat de aarde een levend wezen is met de longen in
inschrijvingsjaren verbruikte, is er niet door geholpen. Volgens het
tientje, vallen al snel buiten het interessegebied van deze stukjes.
een propaedeuse van twee jaar eerder norm dan afwijking. De
te bezoeken beduidend klein zijn. Geen nood, want de deuren van de
komend academisch jaar zal de krant 40 keer in je bus vallen. De UK
niet meer uitkomen. Na overleg met de organisatie van verzekeraars
beroep doen op het ERASMUS-fonds en moeten voor hun avontuur over de
zijn geprogrammeerd. Aan de achterkant bevindt zich het Kruithuis,
de onbegrensde mogelijkheden van de OV-kaart, zodat je tenminste ieder
ze hoorden dat ik wel eens blow.
know'', antwoordt een studente op een vraag van docente Ties Onvlee en
zou zijn.'' Ze bekent dat ze bang is. Dat geldt zeker ook voor Marina
gelijk. Voor de 'Wijnholt-studenten' werd een Reparatiewetje ingesteld
hun inschrijftijd verbruikt was, alsnog kon worden opgenomen. Minister
de basisbeurs en moet alles lenen totdat hij weer bij is. Om te
maart hebben zich 2.500 eerstejaars ingeschreven en daarvan staan er
docente uit Groningen, Anneke Mulder-Bakker van geschiedenis, die op
bijdragen die zij vanaf volgend jaar moeten gaan betalen, krijgen zij
deugdelijke motivering.'' Of het College van Bestuur gebruik gaat
het beste aldaar zijn of haar licht opsteken. De Stadsschouwburg aan
verhuiswagen zijn ruim driehonderd zitplaatsen. Je hebt er de keuze
hebben zich toch niet voor niets aangemeld en verheugd op de inloting.
de propaedeuse garandeert een zodanige oriëntatie dat je de erop
maatregelen, die problemen als planning en discipline tot de verleden
universitair afgestudeerden betreft minder somber dan die van vorig
werkgroep Sovjetunie van de Studentenvereniging voor Internationale
baan. Ook wil het Kabinet dat een student die zijn propedeuse niet in
twee jaar met een beurs in West-Duitsland. Met ingang van 1 september
een kort geding voeren, maar ook dit is door het ministerie te elfder
met kleurkrijt bewerkt. ''Wat zal ik erop zetten?'' vraagt Van Andel
Passe-partouts zijn tot 29 augustus in de voorverkoop te verkrijgen à
leerlingenstelsel'' de eindstreep moet zien te halen. C. Het
zowel (aspirant)studenten als studiebegeleiders. Gelet de ''Haagse
moet gezegd: in Groningen kom je wat dat betreft ruimschoots aan je
restaurant bestellen. Of zeggen dat ze iemand aardig vinden. ''Want
begeleidingscapaciteit lijkt mij gewenst om studenten tijdig te wijzen
zo. Kleine veranderingen zijn nu zichtbaar bij de medisch opgeleiden,
verdenk ik een paar studenten ervan dat ze hun huiswerk niet maken.
ziekenfonds. Tot nu toe kregen de particulier verzekerde studenten
heeft de Haagse rechtbank besloten.De Groningse advocaat O. van de
Daarbij wordt de opening gelaten dat bepaalde stukken uit het dossier
het Kabinet om het bedrag dat aan studieleningen wordt verstrekt niet
universitair afgestudeerden betreft minder somber dan die van vorig
humoristische en relativerende detaillering. Daardoor weten de
voorstellingen. Wie geïnteresseerd is in vernieuwing en experiment kan
blijkt uit de Schoolverlatersbrief 1991, een analyse van de
genade in de ogen van de Raad van State, onder andere omdat de
universitaire loopbaan van W.F. Hermans laat dus nog even op zich