Skip to content
Find file
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
149 lines (85 sloc) 4.96 KB
brif broblem ymysg nifer fawr o Gymry Cymraeg, yn enwedig ymysg y rhai
cynnig tystysgrifau cydnabyddedig, yn gwerthuso cyrsiau, yn paratoi cynnyrch
John Bourn
7.1.4. Dylid datblygu a gweithredu'r cysyniad o Ganolfan Adnoddau Iaith
7.17 Mae hybu darllen yn rhan hanfodol o unrhyw strategaeth i hybu'r
ffactorau hyn er mwyn newid patrymau defnyddio iaith drwy ymyrryd mewn
dyfodol. Enghraifft wych i ni i gyd o'r hyn y gellir ei gyflawni drwy
hyfforddi ac ati. Gan mai proses yr ydym yn ei disgrifio, mae clymu'r
newydd ac yn y cyfleoedd newydd i'w defnyddio.
i fentro defnyddio'r Gymraeg yn hytrach na'r Saesneg, hyd yn oed mewn
dan sylw yn y sector cyhoeddus. Parhaodd ein hymrwymiad i Rhwydiaith
cyfleoedd cymdeithasu, yn enwedig ymhlith yr ifanc. Dengys y data y byddai
yn y fro hon, ond sicrhau ei defnydd parhaol mewn gweinyddiaeth fewnol
Cynghori yng Nghymru, Cymorth i Fenywod yng Nghymru).
yn arbennig. (Paragraffau 5.1.7, 5.2.5 a 5.4.6).
staff yn brin - yr hyn sy'n ddiffygiol yw'r teimlad o berchnogaeth gymunedol
a symbylu pobl ifanc i ddefnyddio'r iaith yn fwy naturiol.
*Ailargraffu'r daflen Cliciwch ar y Gymraeg.
cynllunio.
ar eu bywyd.
ieithyddol ar gyfer yr holl sir. Mae nifer o ffyrdd i ddatblygu ac ehangu'r
gwelwyd cryn lwyddiant wrth gyhoeddi nofelau a llyfrau newydd yn y Gymraeg,
[TABLE NOT SHOWN]
Cymdeithas Tai Hafan
hefyd yn awyddus i'r gwaith sylfaenol hwn arwain at gynnydd yn y dyfodol.
a chael cymeradwyaeth eang iddo.
*Cyrff sy'n hybu ieithoedd rhanbarthol neu leiafrifol ym Mhrydain
yn greiddiol i gysyniad Fenter Iaith.
datblygu yn yr ardal, y naill yn Gymraeg ei hiaith, a'r llall yn Saesneg.
o ddisodli'r Gymraeg a ddechreuwyd yng Nghymru yn ail hanner y ganrif
*Yn ymarferol, Saesneg yn unig a ddefnyddid gan fwyafrif llethol y
*creu amodau cymdeithasol a fydd yn meithrin agweddau cadarnhaol tuag
yw'r mentrau iaith. Eu prif gryfder yw eu potensial i godi proffil y
y dônt yn fwy cyfforddus wrth ddefnyddio'r iaith.
*rhoi cyfle i bobl ifanc aros yn yr ardal.
hwn:
â phobl mewn Cymraeg a Saesneg;
egurodd y gogyddes, gan sychu ei dagrau.
yn yr ardal yn y nifer fawr o atebwyr a ddatganodd eu bod am i Antur
ychwanegol ar y Gymraeg pe bai cynnydd yn ei statws a'r gefnogaeth swyddogol
*Oddi mewn i sir neu ranbarth penodol, gallent weithio yn ôl swyddogaeth
yr ardal yn fawr iawn - ac yn nhermau adfer hyder y gymuned wrth ddefnyddio'r
PARTNERIAID Y BWRDD
nad yw newid o reidrwydd yn fygythiad i'r Gymraeg.
6.2 Beth sydd i'w wneud ?
Siec-Mêt
A threuliodd y dywysoges y nos yno.
sydd ar gael i siaradwyr Cymraeg yn y cylch yn niferus ac wedi eu hirsefydlu.
sicrhau dyfodol ffyniannus i'r Gymraeg. Yn sgil twf a llwyddiant yr iaith
Gymraeg fel prif iaith y gymuned o dan fygythiad. Er mwyn ceisio ei hadfer
gwelwyd cryn lwyddiant wrth gyhoeddi nofelau a llyfrau newydd yn y Gymraeg,
hyder mewn pobl i ddefnyddio'r iaith ar bapur yn ogystal ag ar lafar.
Sicrhau fod pob person ifanc yn ymwybodol o'r ddarpariaeth a'r cyfleoedd
mewn proses eangach o addysgu plant. Yn ddiau, rhaid parhau i sicrhau
iaith.
ar enghreifftiau o arfer da y gellid eu cymhwyso at eu gwahanol ddibenion;
Cymreig ledled America'n cyfrannu at yr ymdeimlad cenedlaethol, ond mae
Y nos heb lais.
yn y Gymraeg.
Iaith â'r arbenigrwydd ieithyddol berthnasol i holl ystod cyfrifoldebau'r
2.1.2. Yn draddodiadol, y teulu oedd prif asiant trosglwyddo'r Gymraeg,
ymyrraethol ddod i ddeall gwir gymeriad ei gymuned fel y mae, a gweithredu
pob ffynhonnell briodol ac annog a chynorthwyo eraill i wneud yr un fath.
medru'r Gymraeg, nac ychwaith ddatblygu peuoedd newydd sydd eu hangen
a wnaeth? Mynd am dro yn y mynyddoedd, cerdded allan yn y cefn gwlad,
newydd ac yn y cyfleoedd newydd i'w defnyddio.
ar Gyfrifiad 1991
yn y fro hon, ond sicrhau ei defnydd parhaol mewn gweinyddiaeth fewnol
dilyn i hyn, gellid credu, fel yn achos yr Wyddgrug, y byddai cryn ddefnydd
Gallodd pawb weld ei bod yn dywysoges go iawn, oherwydd ei bod wedi teimlo'r
Swyddfa'r Post
yn dal i ddigwydd yn yr ardaloedd a archwiliwyd. Un o'r rhesymau dros
i genhedlaeth.
a Gwlad y Basg.
Gorchwylion y Bwrdd:
3. Ymyrraeth Ieithyddol: Ymyrraeth Effeithiol?
* Bwrdd yn Comisiynu Arolwg o'r Eisteddfod (1.8.97)
â'r Gymraeg yn ddewis iaith iddynt yn meddu ar yr un hawliau â'r rheiny
Saesneg ysgrifenedig yn eithaf da neu'n dda iawn.
aelodau`n neilltuo tua dau ddiwrnod y mis.
Mantolen ar 31 Mawrth 1997
i amcanion y Fenter gan ddefnyddio amrywiaeth eang o ddata cynradd ac
*Lansio llaeth Cymreig Marks & Spencer ac Elm Dairy mewn pecynnau
3.6.4. Ystyriwn hyn ymhellach yn yr adran nesaf.
a chyfrannwr ariannol cychwynnol i fentrau lleol fel Menter Cwm Gwendraeth
Something went wrong with that request. Please try again.