Dan Bowen crucialwebstudio

Dan Bowen
  • Dan Bowen b3d8b68
    remove .idea. add .gitignore
Dan Bowen
  • Dan Bowen 295af70
    add logout page to example
Dan Bowen
  • Dan Bowen db2c98c
    add login_url & logout_url to SSO configuration
Dan Bowen
Generate documentation with phpDocumentor