Budget Analysis of the City of Brno
HTML R
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
data
graphs
.gitignore
PoliticalPartiesEfficiency.R
README.md
aggregate_city.R
aggregate_municipality.R
efektivita_politici.R
load.R
mc_rozpocet.R

README.md

README

Who8mybudget - Analýza dat o rozpočtu Brna

Struktura repositáře

load.R - prvotní vyčištění dat načtených z datahubu pro použití v dalších skriptech.

mc_rozpocet.R - skript pro generování grafů o příjmech a výdajích městských částí v Brně (v absolutních číslech i per capita), rozdílu mezi schváleným a upraveným rozpočtem městských částí, příjmy a výdají městských částí na obyvatele, čeprání výdajů celého Brna i městských částí v čase, podílu kapitálových výdajů na celkových výdajích a čerpání rozpočtu jednotlivých odborů magistrátu města Brna. Grafy jsou dostupné ve složce graphs/.

efektivita_politici.R

aggregate_city.R - ?

aggregate_municipality.R - ?

data/ - zdrojová a zpracovaná data použitá ve skriptech.

graphs/ - grafy.