Skip to content
Sdílené formuláře pro potřeby pracoviště
TeX
Branch: master
Clone or download

Latest commit

Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.

Files

Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
LICENSE
README.md
posudek-bc-prace.tex

README.md

Formuláře

Posudky bakalářských prací

LaTeXová šablona je k dispozici v souboru posudek-bc-prace.tex, pro jeho stažení zvolte formát raw. Pokyny k vyplnění šablony jsou součástí zdrojového souboru jako komentáře.

You can’t perform that action at this time.