Skip to content

d-sektionen/styrdokument

master
Switch branches/tags

Name already in use

A tag already exists with the provided branch name. Many Git commands accept both tag and branch names, so creating this branch may cause unexpected behavior. Are you sure you want to create this branch?
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
img
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D-sektionens sektionsdokument

Här hittar du sektionens stadgar, reglemente och i framtiden även andra dokument.

Om du vill läsa dem finns pdf:er i mappen output

Att göra ändringar

Ladda ner texlive.

sudo apt-get install texlive-full

Klona repot.

git clone git@github.com:d-sektionen/styrdokument.git
cd styrdokument

För att kompilera filerna kan du köra följande command. Du kan behöva ändra permissions på den filen så du kan köra den.

./build.sh

Uppdatera stadgar

  • Skriv i versionshistoriken
  • Uppdatera datum
  • Uppdatera versionsnummer
  • Ändra det som ska ändras

About

📄 Stadgar, reglemente, mm.

Resources

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

No packages published

Contributors 4

  •  
  •  
  •  
  •