Switch branches/tags
Nothing to show
Find file History
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
..
Failed to load latest commit information.
FEATURES.PL.md
README.md
jogger-uploader.py
main.py
requirements.txt

README.md

wordpress-import for jogger.pl

Note: if you need help in English, contact d33tah.

wordpress-import to narzędzie przeznaczone do przeniesienia bloga ze strony jogger.pl na innego bloga hostowanego na Wordpressie (najpopularniejszej platformie blogowej). Do działania potrzebuje programu Python oraz zainstalowanych bibliotek wymienionych w pliku requirements.txt.

Instalacja i uruchomienie

Należy przejść do katalogu ze skryptem i wykonać komendę python -m pip install -r requirements.txt w celu zainstalowania potrzebnych bibliotek. Jeżeli pojawił się błąd, można spróbować wykonać komendę jako administrator - na wielu systemach Linuxowych wystarczy na początku komendy dopisać sudo.

Po zainstalowaniu bibliotek należy ustalić adres do bloga z zainstalowanym wordpressem - program wordpress-import potrzebuje znaleźć tam plik xmlrpc.php. Skrypt wymaga też podania loginu i hasła do docelowego bloga oraz nazwy importowanego pliku. Przykładowo, jeżeli Wordpress jest zalogowany pod adresem http://blog.example.com, login to admin, hasło to haslo, a nazwa pliku to wpisy.xml i znajduje się w tym samym katalogu co plik main.py, należy wykonać komendę:

python main.py http://blog.example.com/xmlrpc.php admin haslo wpisy.xml