Скрипт для заливання проекта прямо з GitHub
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
LICENSE
README.md
import_github.php

README.md

GPL Licence Open Source Love Donations Badge

Github-updater

Скрипт для заливання проекта прямо з GitHub.

Установка

Копіюєм скрипт на сервер в папку куди будуть завантажуватись файли.

Налаштування

  • Йдем в настройки https://github.com/settings/tokens і генеруєм наш ключик
  • Вставляєм ключик і наш репозиторій в конфігах зверху файла
  • Ще можна вибрати гілку

Готово!

Тепер при переході по адресу скрипта Ваш репозиторій буде завантажуватись і обновлятись, а по закінченню перекидати в корінь проекта. Демку можна глянути тут: https://by.daki.me/GHUpdate/import_github.php

TODO

  • Зробити самооновлення
  • Зробити список виключень