Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

108 lines (107 sloc) 4.688 kB
"Master Site" ftp://ftp.gnu.org/pub/gnu/
"Custom Mirror" Custom
California ftp://gatekeeper.dec.com/pub/GNU/
California ftp://ftp.keystealth.org/pub/gnu/
Illinois ftp://uiarchive.cso.uiuc.edu/pub/ftp/ftp.gnu.org/gnu/
Indiana ftp://ftp.in-span.net/pub/mirrors/ftp.gnu.org/
Kentucky ftp://gnu.ms.uky.edu/pub/mirrors/gnu/
Maryland ftp://ftp.digex.net/pub/gnu/
Massachusetts ftp://aeneas.mit.edu/pub/gnu/
Missouri ftp://wuarchive.wustl.edu/systems/gnu/
New York ftp://ftp.cs.columbia.edu/archives/gnu/prep/
New York ftp://ftp.stealth.net/pub/mirrors/ftp.gnu.org/
North Carolina http://metalab.unc.edu/pub/gnu/
Pennsylvania ftp://boron.club.cc.cmu.edu/gnu/
Tennessee ftp://sunsite.utk.edu/pub/gnu/ftp/
Tennessee ftp://thales.memphis.edu/pub/gnu/
Wisconsin ftp://ftp.twtelecom.net/pub/GNU/
South Africa ftp://ftp.sun.ac.za/gnu/
Brazil ftp://ftp.unicamp.br/pub/gnu/
Brazil ftp://master.softaplic.com.br/pub/gnu/
Brazil ftp://ftp.matrix.com.br/pub/gnu/
Canada ftp://ftp.cs.ubc.ca/mirror2/gnu/
Chile ftp://ftp.inf.utfsm.cl/pub/gnu/
Costa Rica ftp://sunsite.ulatina.ac.cr/Mirrors/GNU/
Mexico ftp://www.gnu.unam.mx/pub/gnu/software/
Mexico ftp://gnu.cem.itesm.mx/pub/mirrors/gnu.org/
Australia ftp://ftp.progsoc.uts.edu.au/pub/gnu/
Australia ftp://mirror.aarnet.edu.au/pub/gnu/
Australia ftp://gnu.mirror.pacific.net.au/gnu/
China ftp://ftp.sea9.com/pub/gnu/
China ftp://ftp.cs.cuhk.edu.hk/pub/gnu/
China ftp://sunsite.ust.hk/pub/gnu/
China ftp://ftp.shellhung.org/pub/gnu/
India ftp://ftp.kernel.org.in/gnu.org/ftp/
Indonesia ftp://sapi.vlsm.org/gnu/
Indonesia http://sapi.vlsm.org/gnu/
Japan ftp://tron.um.u-tokyo.ac.jp/pub/GNU/prep/
Japan ftp://core.ring.gr.jp/pub/GNU/
Japan ftp://ftp.ring.gr.jp/pub/GNU/
Japan ftp://mirrors.hbi.co.jp/gnu/
Japan ftp://ftp.ayamura.org/pub/gnu/
Korea ftp://ftpmirror.hanyang.ac.kr/GNU/
Korea ftp://ftp.linux.sarang.net/mirror/gnu/gnu/
Korea ftp://ftp.xgate.co.kr/pub/mirror/gnu/
Saudi Arabia ftp://ftp.isu.net.sa/pub/mirrors/ftp.gnu.org/gnu/
Taiwan ftp://coda.nctu.edu.tw/UNIX/gnu/
Taiwan ftp://ftp1.sinica.edu.tw/pub3/GNU/gnu/
Taiwan ftp://ftp.nctu.edu.tw/UNIX/gnu/
Austria ftp://ftp.gnu.vbs.at/
Austria ftp://ftp.univie.ac.at/packages/gnu/
Austria ftp://gd.tuwien.ac.at/gnu/gnusrc/
Austria http://gd.tuwien.ac.at/gnu/gnusrc/
Czeck Republic ftp://ftp.fi.muni.cz/pub/gnu/
Denmark ftp://ftp.denet.dk/mirrors/ftp.gnu.org/pub/gnu/
Denmark ftp://ftp.dkuug.dk/pub/gnu/
Denmark ftp://sunsite.dk/mirrors/gnu/
Denmark http://mirrors.sunsite.dk/gnu/
Finland ftp://ftp.funet.fi/pub/gnu/prep/
France ftp://ftp.irisa.fr/pub/gnu/
France ftp://ftp.medasys-digital-systems.fr/pub/gnu/
Germany ftp://ftp.cs.tu-berlin.de/pub/gnu/
Germany ftp://ftp.informatik.rwth-aachen.de/pub/gnu/
Germany ftp://ftp.leo.org/pub/comp/os/unix/gnu/
Germany ftp://ftp.de.uu.net/pub/gnu/
Germany ftp://ftp.freenet.de/pub/ftp.gnu.org/gnu/
Germany ftp://ftp.cs.uni-bonn.de/pub/gnu/
Germany ftp://ftp-stud.fht-esslingen.de/pub/Mirrors/ftp.gnu.org/
Germany http://ftp-stud.fht-esslingen.de/pub/Mirrors/ftp.gnu.org/
Greece ftp://tp.forthnet.gr/pub/gnu/
Greece ftp://ftp.ntua.gr/pub/gnu/
Greece ftp://ftp.duth.gr/pub/gnu/
Greece ftp://ftp.aua.gr/pub/mirrors/GNU/
Greece ftp://ftp.physics.auth.gr/pub/gnu/
Ireland ftp://ftp.esat.net/pub/gnu/
Italy ftp://ftp.oasi.gpa.it/pub/gnu/
Netherlands ftp://ftp.nluug.nl/pub/gnu/
Netherlands ftp://ftp.mirror.nl/pub/mirror/gnu/
Netherlands ftp://ftp.nl.uu.net/pub/gnu/
Norway ftp://ftp.ntnu.no/pub/gnu/
Norway ftp://ftp.gnu.no/
Norway ftp://sunsite.uio.no/pub/gnu/
Poland ftp://ftp.task.gda.pl/pub/gnu/
Poland ftp://sunsite.icm.edu.pl/pub/gnu/
Portugal ftp://ftp.ci.uminho.pt/pub/mirrors/gnu/
Portugal http://ciumix.ci.uminho.pt/mirrors/gnu/
Portugal ftp://ftp.ist.ut1.pt/pub/gnu/
Portugal ftp://mirrors.netvisao.pt/gnu/
Romania ftp://archive.logicnet.ro/mirrors/ftp.gnu.org/gnu/
Romania ftp://ftp.timisoara.roedu.net/mirrors/ftp.gnu.org/
Russia ftp://ftp.chg.ru/pub/gnu/
Slovenia ftp://ftp.arnes.si/gnu/
Spain ftp://ftp.etsimo.uniovi.es/pub/gnu/
Spain ftp://ftp.rediris.es/pub/gnu/
Sweden ftp://ftp.isy.liu.se/pub/gnu/
Sweden ftp://ftp.staken.kth.se/pub/gnu/
Sweden ftp://ftp.luth.se/pub/unix/gnu/
Sweden ftp://ftp.sunet.se/pub/gnu/
Sweden ftp://ftp.ch1.chalmers.se/pub/gnu/
Switzerland ftp://ftp.eunet.ch/mirrors4/gnu/
Switzerland ftp://sunsite.cnlab-switch.ch/mirrors/gnu/
Turkey ftp://ftp.baskent.edu.tr/gnu/ftp/
Turkey ftp://ftp.ulak.net.tr/pub/gnu/
United Kingdom ftp://ftp.mcc.ac.uk/pub/gnu/
United Kingdom ftp://ftp.mirror.ac.uk/sites/ftp.gnu.org/pub/gnu/
United Kingdom ftp://ftp.warwick.ac.uk/pub/gnu/
United Kingdom ftp://sunsite.org.uk/gnu/
United Kingdom ftp://ftp.hands.com/ftp.gnu.org/
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.