Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

108 lines (107 sloc) 4.688 kb
"Master Site" ftp://ftp.gnu.org/pub/gnu/
"Custom Mirror" Custom
California ftp://gatekeeper.dec.com/pub/GNU/
California ftp://ftp.keystealth.org/pub/gnu/
Illinois ftp://uiarchive.cso.uiuc.edu/pub/ftp/ftp.gnu.org/gnu/
Indiana ftp://ftp.in-span.net/pub/mirrors/ftp.gnu.org/
Kentucky ftp://gnu.ms.uky.edu/pub/mirrors/gnu/
Maryland ftp://ftp.digex.net/pub/gnu/
Massachusetts ftp://aeneas.mit.edu/pub/gnu/
Missouri ftp://wuarchive.wustl.edu/systems/gnu/
New York ftp://ftp.cs.columbia.edu/archives/gnu/prep/
New York ftp://ftp.stealth.net/pub/mirrors/ftp.gnu.org/
North Carolina http://metalab.unc.edu/pub/gnu/
Pennsylvania ftp://boron.club.cc.cmu.edu/gnu/
Tennessee ftp://sunsite.utk.edu/pub/gnu/ftp/
Tennessee ftp://thales.memphis.edu/pub/gnu/
Wisconsin ftp://ftp.twtelecom.net/pub/GNU/
South Africa ftp://ftp.sun.ac.za/gnu/
Brazil ftp://ftp.unicamp.br/pub/gnu/
Brazil ftp://master.softaplic.com.br/pub/gnu/
Brazil ftp://ftp.matrix.com.br/pub/gnu/
Canada ftp://ftp.cs.ubc.ca/mirror2/gnu/
Chile ftp://ftp.inf.utfsm.cl/pub/gnu/
Costa Rica ftp://sunsite.ulatina.ac.cr/Mirrors/GNU/
Mexico ftp://www.gnu.unam.mx/pub/gnu/software/
Mexico ftp://gnu.cem.itesm.mx/pub/mirrors/gnu.org/
Australia ftp://ftp.progsoc.uts.edu.au/pub/gnu/
Australia ftp://mirror.aarnet.edu.au/pub/gnu/
Australia ftp://gnu.mirror.pacific.net.au/gnu/
China ftp://ftp.sea9.com/pub/gnu/
China ftp://ftp.cs.cuhk.edu.hk/pub/gnu/
China ftp://sunsite.ust.hk/pub/gnu/
China ftp://ftp.shellhung.org/pub/gnu/
India ftp://ftp.kernel.org.in/gnu.org/ftp/
Indonesia ftp://sapi.vlsm.org/gnu/
Indonesia http://sapi.vlsm.org/gnu/
Japan ftp://tron.um.u-tokyo.ac.jp/pub/GNU/prep/
Japan ftp://core.ring.gr.jp/pub/GNU/
Japan ftp://ftp.ring.gr.jp/pub/GNU/
Japan ftp://mirrors.hbi.co.jp/gnu/
Japan ftp://ftp.ayamura.org/pub/gnu/
Korea ftp://ftpmirror.hanyang.ac.kr/GNU/
Korea ftp://ftp.linux.sarang.net/mirror/gnu/gnu/
Korea ftp://ftp.xgate.co.kr/pub/mirror/gnu/
Saudi Arabia ftp://ftp.isu.net.sa/pub/mirrors/ftp.gnu.org/gnu/
Taiwan ftp://coda.nctu.edu.tw/UNIX/gnu/
Taiwan ftp://ftp1.sinica.edu.tw/pub3/GNU/gnu/
Taiwan ftp://ftp.nctu.edu.tw/UNIX/gnu/
Austria ftp://ftp.gnu.vbs.at/
Austria ftp://ftp.univie.ac.at/packages/gnu/
Austria ftp://gd.tuwien.ac.at/gnu/gnusrc/
Austria http://gd.tuwien.ac.at/gnu/gnusrc/
Czeck Republic ftp://ftp.fi.muni.cz/pub/gnu/
Denmark ftp://ftp.denet.dk/mirrors/ftp.gnu.org/pub/gnu/
Denmark ftp://ftp.dkuug.dk/pub/gnu/
Denmark ftp://sunsite.dk/mirrors/gnu/
Denmark http://mirrors.sunsite.dk/gnu/
Finland ftp://ftp.funet.fi/pub/gnu/prep/
France ftp://ftp.irisa.fr/pub/gnu/
France ftp://ftp.medasys-digital-systems.fr/pub/gnu/
Germany ftp://ftp.cs.tu-berlin.de/pub/gnu/
Germany ftp://ftp.informatik.rwth-aachen.de/pub/gnu/
Germany ftp://ftp.leo.org/pub/comp/os/unix/gnu/
Germany ftp://ftp.de.uu.net/pub/gnu/
Germany ftp://ftp.freenet.de/pub/ftp.gnu.org/gnu/
Germany ftp://ftp.cs.uni-bonn.de/pub/gnu/
Germany ftp://ftp-stud.fht-esslingen.de/pub/Mirrors/ftp.gnu.org/
Germany http://ftp-stud.fht-esslingen.de/pub/Mirrors/ftp.gnu.org/
Greece ftp://tp.forthnet.gr/pub/gnu/
Greece ftp://ftp.ntua.gr/pub/gnu/
Greece ftp://ftp.duth.gr/pub/gnu/
Greece ftp://ftp.aua.gr/pub/mirrors/GNU/
Greece ftp://ftp.physics.auth.gr/pub/gnu/
Ireland ftp://ftp.esat.net/pub/gnu/
Italy ftp://ftp.oasi.gpa.it/pub/gnu/
Netherlands ftp://ftp.nluug.nl/pub/gnu/
Netherlands ftp://ftp.mirror.nl/pub/mirror/gnu/
Netherlands ftp://ftp.nl.uu.net/pub/gnu/
Norway ftp://ftp.ntnu.no/pub/gnu/
Norway ftp://ftp.gnu.no/
Norway ftp://sunsite.uio.no/pub/gnu/
Poland ftp://ftp.task.gda.pl/pub/gnu/
Poland ftp://sunsite.icm.edu.pl/pub/gnu/
Portugal ftp://ftp.ci.uminho.pt/pub/mirrors/gnu/
Portugal http://ciumix.ci.uminho.pt/mirrors/gnu/
Portugal ftp://ftp.ist.ut1.pt/pub/gnu/
Portugal ftp://mirrors.netvisao.pt/gnu/
Romania ftp://archive.logicnet.ro/mirrors/ftp.gnu.org/gnu/
Romania ftp://ftp.timisoara.roedu.net/mirrors/ftp.gnu.org/
Russia ftp://ftp.chg.ru/pub/gnu/
Slovenia ftp://ftp.arnes.si/gnu/
Spain ftp://ftp.etsimo.uniovi.es/pub/gnu/
Spain ftp://ftp.rediris.es/pub/gnu/
Sweden ftp://ftp.isy.liu.se/pub/gnu/
Sweden ftp://ftp.staken.kth.se/pub/gnu/
Sweden ftp://ftp.luth.se/pub/unix/gnu/
Sweden ftp://ftp.sunet.se/pub/gnu/
Sweden ftp://ftp.ch1.chalmers.se/pub/gnu/
Switzerland ftp://ftp.eunet.ch/mirrors4/gnu/
Switzerland ftp://sunsite.cnlab-switch.ch/mirrors/gnu/
Turkey ftp://ftp.baskent.edu.tr/gnu/ftp/
Turkey ftp://ftp.ulak.net.tr/pub/gnu/
United Kingdom ftp://ftp.mcc.ac.uk/pub/gnu/
United Kingdom ftp://ftp.mirror.ac.uk/sites/ftp.gnu.org/pub/gnu/
United Kingdom ftp://ftp.warwick.ac.uk/pub/gnu/
United Kingdom ftp://sunsite.org.uk/gnu/
United Kingdom ftp://ftp.hands.com/ftp.gnu.org/
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.