Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Browse files

few changes

  • Loading branch information...
commit b89f4d151d2a3684933e5068ad9d32b109d0df94 1 parent cfed3c8
@daleharvey authored
View
39 docroot/client.dropup.js
@@ -21,7 +21,7 @@ var DropUp = (function() {
xhr.onload = function(event) {
- li.className = "loaded";
+ $(li).addClass("loaded");
desc.innerHTML = "<a href='/" + xhr.responseText + ".html'>" +
xhr.responseText + "</a>";
@@ -43,7 +43,7 @@ var DropUp = (function() {
file = event.target.file,
getBinaryDataReader = new FileReader();
- li.className = "uploading";
+ li.className = "item";
progress.className = "progress";
loading.className = "loading";
div.className = "wrapper";
@@ -68,7 +68,7 @@ var DropUp = (function() {
function drop(e) {
- var i, len, files;
+ var i, len, files, file;
e.stopPropagation();
e.preventDefault();
@@ -76,16 +76,26 @@ var DropUp = (function() {
files = e.dataTransfer.files;
for (i = 0; i < files.length; i++) {
- if(files[i].size < 1048576) {
- reader = new FileReader();
- reader.index = i;
- reader.file = files[i];
-
- reader.addEventListener("loadend", fileLoaded, false);
- reader.readAsDataURL(files[i]);
- } else {
- alert("file is too big, needs to be below 1mb");
- }
+
+ file = files[i];
+
+ if (file.size > 1048576) {
+ $(target).append("<li class='item warning'>1MB Limit</li>");
+ continue;
+ }
+
+ if (!file.type.match(/image.png/)) {
+ $(target).append("<li class='item warning'>Sorry, you can " +
+ "only upload png files</li>");
+ continue;
+ }
+
+ reader = new FileReader();
+ reader.index = i;
+ reader.file = file;
+
+ reader.addEventListener("loadend", fileLoaded, false);
+ reader.readAsDataURL(file);
}
};
@@ -104,6 +114,3 @@ var DropUp = (function() {
"init":init
};
})();
-
-
-DropUp.init();
View
30 docroot/index.html
@@ -9,18 +9,20 @@
<body>
- <header class="clearfix">
- <h1><a href="/">drop<span>up</span></a></h1>
- </header>
-
- <div id="wrapper">
+ <div id="indexwrapper">
+ <header class="clearfix">
+ <h1><a href="/">drop<span>up</span></a></h1>
+ </header>
+
<p>
The simplest way to share images, just drag and drop your images
onto this page.
</p>
- <ul id="target" class="clearfix"></ul>
+ <div id="dropzone">
+ <ul id="target" class="clearfix"></ul>
+ </div>
<p id="warnings">
* Images are public, and will be deleted after 24 hours
@@ -29,7 +31,23 @@
</div>
<script src="/jquery-1.4.2.min.js"></script>
+ <script src="/modernizr-1.5.min.js"></script>
<script src="/client.dropup.js"></script>
+ <script>
+
+ Modernizr.addTest('filereader', function() {
+ return typeof window.FileReader === "function";
+ });
+
+ if (Modernizr.filereader && Modernizr.draganddrop) {
+ DropUp.init();
+ } else {
+ $("#dropzone").html("<p>Sorry, your browser is not supported</p>")
+ .addClass("inactive");
+ }
+ </script>
+
+
</body>
</html>
View
28 docroot/modernizr-1.5.min.js
@@ -0,0 +1,28 @@
+/*!
+ * Modernizr JavaScript library 1.5
+ * http://www.modernizr.com/
+ *
+ * Copyright (c) 2009-2010 Faruk Ates - http://farukat.es/
+ * Dual-licensed under the BSD and MIT licenses.
+ * http://www.modernizr.com/license/
+ *
+ * Featuring major contributions by
+ * Paul Irish - http://paulirish.com
+ */
+ window.Modernizr=function(i,e,I){function C(a,b){for(var c in a)if(m[a[c]]!==I&&(!b||b(a[c],D)))return true}function r(a,b){var c=a.charAt(0).toUpperCase()+a.substr(1);return!!C([a,"Webkit"+c,"Moz"+c,"O"+c,"ms"+c,"Khtml"+c],b)}function P(){j[E]=function(a){for(var b=0,c=a.length;b<c;b++)J[a[b]]=!!(a[b]in n);return J}("autocomplete autofocus list placeholder max min multiple pattern required step".split(" "));j[Q]=function(a){for(var b=0,c,h=a.length;b<h;b++){n.setAttribute("type",a[b]);if(c=n.type!==
+ "text"){n.value=K;/tel|search/.test(n.type)||(c=/url|email/.test(n.type)?n.checkValidity&&n.checkValidity()===false:n.value!=K)}L[a[b]]=!!c}return L}("search tel url email datetime date month week time datetime-local number range color".split(" "))}var j={},s=e.documentElement,D=e.createElement("modernizr"),m=D.style,n=e.createElement("input"),E="input",Q=E+"types",K=":)",M=Object.prototype.toString,y=" -o- -moz- -ms- -webkit- -khtml- ".split(" "),d={},L={},J={},N=[],u=function(){var a={select:"input",
+ change:"input",submit:"form",reset:"form",error:"img",load:"img",abort:"img"},b={};return function(c,h){var t=arguments.length==1;if(t&&b[c])return b[c];h=h||document.createElement(a[c]||"div");c="on"+c;var g=c in h;if(!g&&h.setAttribute){h.setAttribute(c,"return;");g=typeof h[c]=="function"}h=null;return t?(b[c]=g):g}}(),F={}.hasOwnProperty,O;O=typeof F!=="undefined"&&typeof F.call!=="undefined"?function(a,b){return F.call(a,b)}:function(a,b){return b in a&&typeof a.constructor.prototype[b]==="undefined"};
+ d.canvas=function(){return!!e.createElement("canvas").getContext};d.canvastext=function(){return!!(d.canvas()&&typeof e.createElement("canvas").getContext("2d").fillText=="function")};d.geolocation=function(){return!!navigator.geolocation};d.crosswindowmessaging=function(){return!!i.postMessage};d.websqldatabase=function(){var a=!!i.openDatabase;if(a)try{a=!!openDatabase("testdb","1.0","html5 test db",2E5)}catch(b){a=false}return a};d.indexedDB=function(){return!!i.indexedDB};d.hashchange=function(){return u("hashchange",
+ i)&&(document.documentMode===I||document.documentMode>7)};d.historymanagement=function(){return!!(i.history&&history.pushState)};d.draganddrop=function(){return u("drag")&&u("dragstart")&&u("dragenter")&&u("dragover")&&u("dragleave")&&u("dragend")&&u("drop")};d.websockets=function(){return"WebSocket"in i};d.rgba=function(){m.cssText="background-color:rgba(150,255,150,.5)";return(""+m.backgroundColor).indexOf("rgba")!==-1};d.hsla=function(){m.cssText="background-color:hsla(120,40%,100%,.5)";return(""+
+ m.backgroundColor).indexOf("rgba")!==-1};d.multiplebgs=function(){m.cssText="background:url(//:),url(//:),red url(//:)";return/(url\s*\(.*?){3}/.test(m.background)};d.backgroundsize=function(){return r("backgroundSize")};d.borderimage=function(){return r("borderImage")};d.borderradius=function(){return r("borderRadius","",function(a){return(""+a).indexOf("orderRadius")!==-1})};d.boxshadow=function(){return r("boxShadow")};d.opacity=function(){var a=y.join("opacity:.5;")+"";m.cssText=a;return(""+m.opacity).indexOf("0.5")!==
+ -1};d.cssanimations=function(){return r("animationName")};d.csscolumns=function(){return r("columnCount")};d.cssgradients=function(){var a=("background-image:"+y.join("gradient(linear,left top,right bottom,from(#9f9),to(white));background-image:")+y.join("linear-gradient(left top,#9f9, white);background-image:")).slice(0,-17);m.cssText=a;return(""+m.backgroundImage).indexOf("gradient")!==-1};d.cssreflections=function(){return r("boxReflect")};d.csstransforms=function(){return!!C(["transformProperty",
+ "WebkitTransform","MozTransform","OTransform","msTransform"])};d.csstransforms3d=function(){var a=!!C(["perspectiveProperty","WebkitPerspective","MozPerspective","OPerspective","msPerspective"]);if(a){var b=document.createElement("style"),c=e.createElement("div");b.textContent="@media ("+y.join("transform-3d),(")+"modernizr){#modernizr{height:3px}}";e.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(b);c.id="modernizr";s.appendChild(c);a=c.offsetHeight===3;b.parentNode.removeChild(b);c.parentNode.removeChild(c)}return a};
+ d.csstransitions=function(){return r("transitionProperty")};d.fontface=function(){var a;if(/*@cc_on@if(@_jscript_version>=5)!@end@*/0)a=true;else{var b=e.createElement("style"),c=e.createElement("span"),h,t=false,g=e.body,o,w;b.textContent="@font-face{font-family:testfont;src:url('data:font/ttf;base64,AAEAAAAMAIAAAwBAT1MvMliohmwAAADMAAAAVmNtYXCp5qrBAAABJAAAANhjdnQgACICiAAAAfwAAAAEZ2FzcP//AAMAAAIAAAAACGdseWYv5OZoAAACCAAAANxoZWFk69bnvwAAAuQAAAA2aGhlYQUJAt8AAAMcAAAAJGhtdHgGDgC4AAADQAAAABRsb2NhAIQAwgAAA1QAAAAMbWF4cABVANgAAANgAAAAIG5hbWUgXduAAAADgAAABPVwb3N03NkzmgAACHgAAAA4AAECBAEsAAUAAAKZAswAAACPApkCzAAAAesAMwEJAAACAAMDAAAAAAAAgAACbwAAAAoAAAAAAAAAAFBmRWQAAAAgqS8DM/8zAFwDMwDNAAAABQAAAAAAAAAAAAMAAAADAAAAHAABAAAAAABGAAMAAQAAAK4ABAAqAAAABgAEAAEAAgAuqQD//wAAAC6pAP///9ZXAwAAAAAAAAACAAAABgBoAAAAAAAvAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAIAAAAAAAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAEACoAAAAGAAQAAQACAC6pAP//AAAALqkA////1lcDAAAAAAAAAAIAAAAiAogAAAAB//8AAgACACIAAAEyAqoAAwAHAC6xAQAvPLIHBADtMrEGBdw8sgMCAO0yALEDAC88sgUEAO0ysgcGAfw8sgECAO0yMxEhESczESMiARDuzMwCqv1WIgJmAAACAFUAAAIRAc0ADwAfAAATFRQWOwEyNj0BNCYrASIGARQGKwEiJj0BNDY7ATIWFX8aIvAiGhoi8CIaAZIoN/43KCg3/jcoAWD0JB4eJPQkHh7++EY2NkbVRjY2RgAAAAABAEH/+QCdAEEACQAANjQ2MzIWFAYjIkEeEA8fHw8QDxwWFhwWAAAAAQAAAAIAAIuYbWpfDzz1AAsEAAAAAADFn9IuAAAAAMWf0i797/8zA4gDMwAAAAgAAgAAAAAAAAABAAADM/8zAFwDx/3v/98DiAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABQF2ACIAAAAAAVUAAAJmAFUA3QBBAAAAKgAqACoAWgBuAAEAAAAFAFAABwBUAAQAAgAAAAEAAQAAAEAALgADAAMAAAAQAMYAAQAAAAAAAACLAAAAAQAAAAAAAQAhAIsAAQAAAAAAAgAFAKwAAQAAAAAAAwBDALEAAQAAAAAABAAnAPQAAQAAAAAABQAKARsAAQAAAAAABgAmASUAAQAAAAAADgAaAUsAAwABBAkAAAEWAWUAAwABBAkAAQBCAnsAAwABBAkAAgAKAr0AAwABBAkAAwCGAscAAwABBAkABABOA00AAwABBAkABQAUA5sAAwABBAkABgBMA68AAwABBAkADgA0A/tDb3B5cmlnaHQgMjAwOSBieSBEYW5pZWwgSm9obnNvbi4gIFJlbGVhc2VkIHVuZGVyIHRoZSB0ZXJtcyBvZiB0aGUgT3BlbiBGb250IExpY2Vuc2UuIEtheWFoIExpIGdseXBocyBhcmUgcmVsZWFzZWQgdW5kZXIgdGhlIEdQTCB2ZXJzaW9uIDMuYmFlYzJhOTJiZmZlNTAzMiAtIHN1YnNldCBvZiBKdXJhTGlnaHRiYWVjMmE5MmJmZmU1MDMyIC0gc3Vic2V0IG9mIEZvbnRGb3JnZSAyLjAgOiBKdXJhIExpZ2h0IDogMjMtMS0yMDA5YmFlYzJhOTJiZmZlNTAzMiAtIHN1YnNldCBvZiBKdXJhIExpZ2h0VmVyc2lvbiAyIGJhZWMyYTkyYmZmZTUwMzIgLSBzdWJzZXQgb2YgSnVyYUxpZ2h0aHR0cDovL3NjcmlwdHMuc2lsLm9yZy9PRkwAQwBvAHAAeQByAGkAZwBoAHQAIAAyADAAMAA5ACAAYgB5ACAARABhAG4AaQBlAGwAIABKAG8AaABuAHMAbwBuAC4AIAAgAFIAZQBsAGUAYQBzAGUAZAAgAHUAbgBkAGUAcgAgAHQAaABlACAAdABlAHIAbQBzACAAbwBmACAAdABoAGUAIABPAHAAZQBuACAARgBvAG4AdAAgAEwAaQBjAGUAbgBzAGUALgAgAEsAYQB5AGEAaAAgAEwAaQAgAGcAbAB5AHAAaABzACAAYQByAGUAIAByAGUAbABlAGEAcwBlAGQAIAB1AG4AZABlAHIAIAB0AGgAZQAgAEcAUABMACAAdgBlAHIAcwBpAG8AbgAgADMALgBiAGEAZQBjADIAYQA5ADIAYgBmAGYAZQA1ADAAMwAyACAALQAgAHMAdQBiAHMAZQB0ACAAbwBmACAASgB1AHIAYQBMAGkAZwBoAHQAYgBhAGUAYwAyAGEAOQAyAGIAZgBmAGUANQAwADMAMgAgAC0AIABzAHUAYgBzAGUAdAAgAG8AZgAgAEYAbwBuAHQARgBvAHIAZwBlACAAMgAuADAAIAA6ACAASgB1AHIAYQAgAEwAaQBnAGgAdAAgADoAIAAyADMALQAxAC0AMgAwADAAOQBiAGEAZQBjADIAYQA5ADIAYgBmAGYAZQA1ADAAMwAyACAALQAgAHMAdQBiAHMAZQB0ACAAbwBmACAASgB1AHIAYQAgAEwAaQBnAGgAdABWAGUAcgBzAGkAbwBuACAAMgAgAGIAYQBlAGMAMgBhADkAMgBiAGYAZgBlADUAMAAzADIAIAAtACAAcwB1AGIAcwBlAHQAIABvAGYAIABKAHUAcgBhAEwAaQBnAGgAdABoAHQAdABwADoALwAvAHMAYwByAGkAcAB0AHMALgBzAGkAbAAuAG8AcgBnAC8ATwBGAEwAAAAAAgAAAAAAAP+BADMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFAAAAAQACAQIAEQt6ZXJva2F5YWhsaQ==')}";
+ e.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(b);c.setAttribute("style","font:99px _,arial,helvetica;position:absolute;visibility:hidden");if(!g){g=s.appendChild(e.createElement("fontface"));t=true}c.innerHTML="........";c.id="fonttest";g.appendChild(c);h=c.offsetWidth*c.offsetHeight;c.style.font="99px testfont,_,arial,helvetica";a=h!==c.offsetWidth*c.offsetHeight;var v=function(){if(g.parentNode){a=j.fontface=h!==c.offsetWidth*c.offsetHeight;s.className=s.className.replace(/(no-)?fontface\b/,"")+
+ (a?" ":" no-")+"fontface"}};setTimeout(v,75);setTimeout(v,150);addEventListener("load",function(){v();(w=true)&&o&&o(a);setTimeout(function(){t||(g=c);g.parentNode.removeChild(g);b.parentNode.removeChild(b)},50)},false)}j._fontfaceready=function(p){w||a?p(a):(o=p)};return a||h!==c.offsetWidth};d.video=function(){var a=e.createElement("video"),b=!!a.canPlayType;if(b){b=new Boolean(b);b.ogg=a.canPlayType('video/ogg; codecs="theora"');b.h264=a.canPlayType('video/mp4; codecs="avc1.42E01E"');b.webm=a.canPlayType('video/webm; codecs="vp8, vorbis"')}return b};
+ d.audio=function(){var a=e.createElement("audio"),b=!!a.canPlayType;if(b){b=new Boolean(b);b.ogg=a.canPlayType('audio/ogg; codecs="vorbis"');b.mp3=a.canPlayType("audio/mpeg;");b.wav=a.canPlayType('audio/wav; codecs="1"');b.m4a=a.canPlayType("audio/x-m4a;")||a.canPlayType("audio/aac;")}return b};d.localStorage=function(){return"localStorage"in i&&i.localStorage!==null};d.sessionStorage=function(){try{return"sessionStorage"in i&&i.sessionStorage!==null}catch(a){return false}};d.webworkers=function(){return!!i.Worker};
+ d.applicationCache=function(){var a=i.applicationCache;return!!(a&&typeof a.status!="undefined"&&typeof a.update=="function"&&typeof a.swapCache=="function")};d.svg=function(){return!!e.createElementNS&&!!e.createElementNS("http://www.w3.org/2000/svg","svg").createSVGRect};d.smil=function(){return!!e.createElementNS&&/SVG/.test(M.call(e.createElementNS("http://www.w3.org/2000/svg","animate")))};d.svgclippaths=function(){return!!e.createElementNS&&/SVG/.test(M.call(e.createElementNS("http://www.w3.org/2000/svg",
+ "clipPath")))};for(var z in d)if(O(d,z))N.push(((j[z.toLowerCase()]=d[z]())?"":"no-")+z.toLowerCase());j[E]||P();j.addTest=function(a,b){a=a.toLowerCase();if(!j[a]){b=!!b();s.className+=" "+(b?"":"no-")+a;j[a]=b;return j}};m.cssText="";D=n=null;(function(){var a=e.createElement("div");a.innerHTML="<elem></elem>";return a.childNodes.length!==1})()&&function(a,b){function c(f,k){if(o[f])o[f].styleSheet.cssText+=k;else{var l=t[G],q=b[A]("style");q.media=f;l.insertBefore(q,l[G]);o[f]=q;c(f,k)}}function h(f,
+ k){for(var l=new RegExp("\\b("+w+")\\b(?!.*[;}])","gi"),q=function(B){return".iepp_"+B},x=-1;++x<f.length;){k=f[x].media||k;h(f[x].imports,k);c(k,f[x].cssText.replace(l,q))}}for(var t=b.documentElement,g=b.createDocumentFragment(),o={},w="abbr|article|aside|audio|canvas|command|datalist|details|figure|figcaption|footer|header|hgroup|keygen|mark|meter|nav|output|progress|section|source|summary|time|video",v=w.split("|"),p=[],H=-1,G="firstChild",A="createElement";++H<v.length;){b[A](v[H]);g[A](v[H])}g=
+ g.appendChild(b[A]("div"));a.attachEvent("onbeforeprint",function(){for(var f,k=b.getElementsByTagName("*"),l,q,x=new RegExp("^"+w+"$","i"),B=-1;++B<k.length;)if((f=k[B])&&(q=f.nodeName.match(x))){l=new RegExp("^\\s*<"+q+"(.*)\\/"+q+">\\s*$","i");g.innerHTML=f.outerHTML.replace(/\r|\n/g," ").replace(l,f.currentStyle.display=="block"?"<div$1/div>":"<span$1/span>");l=g.childNodes[0];l.className+=" iepp_"+q;l=p[p.length]=[f,l];f.parentNode.replaceChild(l[1],l[0])}h(b.styleSheets,"all")});a.attachEvent("onafterprint",
+ function(){for(var f=-1,k;++f<p.length;)p[f][1].parentNode.replaceChild(p[f][0],p[f][1]);for(k in o)t[G].removeChild(o[k]);o={};p=[]})}(this,e);j._enableHTML5=true;j._version="1.5";s.className=s.className.replace(/\bno-js\b/,"")+" js";s.className+=" "+N.join(" ");return j}(this,this.document);
View
40 docroot/screen.css
@@ -14,6 +14,10 @@ body {
}
header { display:block; margin:10px; position:relative; }
+
+#indexwrapper header { margin:10px 0px 0px 0px; }
+
+p { margin:0px 0px 10px 0px; }
h1 {
font-family: ChunkFiveRegular;
@@ -27,36 +31,44 @@ h1 span {
color:#DDD;
}
-
ul {
list-style-type:none;
}
-.uploading, .loaded {
- border:1px solid #666;
+.item {
padding:5px;
background:#111;
float:left;
- margin:5px;
+ margin:5px 5px 5px 0px;
+ width:200px;
+ height:155px;
position:relative;
}
-.uploading img, .loaded img {
- max-height:130px;
- max-width:200px;
+.item img {
+ vertical-align:middle;
+ max-height:100%;
+ max-width:100%;
opacity: 0.1;
}
-.uploading p, .loaded p {
+.item {
text-align:center;
}
.wrapper {
text-align:center;
- width:200px;
height: 130px;
overflow:hidden;
}
-.loading { background:#000; width: 180px; margin:0px 10px;
- position:absolute; bottom: 60px; height:5px; }
+.loading {
+ background:#000;
+ width: 180px;
+ margin:0px 10px;
+ position:absolute;
+ bottom: 90px;
+ height:5px;
+}
+
+#dropzone { background:#666; min-height:175px; padding-left:5px; }
.loaded img { opacity:1; }
.loaded .loading { display:none; }
@@ -85,10 +97,14 @@ a { text-decoration:none; color:orange; font-size:90%; }
#original { position:absolute; bottom:5px; right:10px; }
-#wrapper { padding: 0px 10px; }
+#indexwrapper { padding: 0px 10px; width:650px; margin:0px auto; }
#warnings { color:#666; font-size:80%; }
+.warning { vertical-align:middle; color: #666; }
+
+.inactive { text-align:center; }
+
.clearfix:after {clear: both;
content: '.';
display: block;
View
294 mime.js
@@ -0,0 +1,294 @@
+var path = require('path');
+
+/* Functions for translating file extensions into mime types
+ *
+ * based on simonw's djangode: http://github.com/simonw/djangode
+ * with extensions/mimetypes added from felixge's
+ * node-paperboy: http://github.com/felixge/node-paperboy
+ */
+exports.lookup = function(filename, fallback) {
+ return exports.types[path.extname(filename)] || fallback || exports.default_type;
+};
+
+exports.default_type = 'application/octet-stream';
+
+exports.types = {
+ ".ttf" : "font/ttf",
+
+ ".3gp" : "video/3gpp",
+ ".a" : "application/octet-stream",
+ ".ai" : "application/postscript",
+ ".aif" : "audio/x-aiff",
+ ".aiff" : "audio/x-aiff",
+ ".arj" : "application/x-arj-compressed",
+ ".asc" : "application/pgp-signature",
+ ".asf" : "video/x-ms-asf",
+ ".asm" : "text/x-asm",
+ ".asx" : "video/x-ms-asf",
+ ".atom" : "application/atom+xml",
+ ".au" : "audio/basic",
+ ".avi" : "video/x-msvideo",
+ ".bat" : "application/x-msdownload",
+ ".bcpio" : "application/x-bcpio",
+ ".bin" : "application/octet-stream",
+ ".bmp" : "image/bmp",
+ ".bz2" : "application/x-bzip2",
+ ".c" : "text/x-c",
+ ".cab" : "application/vnd.ms-cab-compressed",
+ ".cc" : "text/x-c",
+ ".ccad" : "application/clariscad",
+ ".chm" : "application/vnd.ms-htmlhelp",
+ ".class" : "application/octet-stream",
+ ".cod" : "application/vnd.rim.cod",
+ ".com" : "application/x-msdownload",
+ ".conf" : "text/plain",
+ ".cpio" : "application/x-cpio",
+ ".cpp" : "text/x-c",
+ ".cpt" : "application/mac-compactpro",
+ ".crt" : "application/x-x509-ca-cert",
+ ".csh" : "application/x-csh",
+ ".css" : "text/css",
+ ".csv" : "text/csv",
+ ".cxx" : "text/x-c",
+ ".deb" : "application/x-debian-package",
+ ".der" : "application/x-x509-ca-cert",
+ ".diff" : "text/x-diff",
+ ".djv" : "image/vnd.djvu",
+ ".djvu" : "image/vnd.djvu",
+ ".dl" : "video/dl",
+ ".dll" : "application/x-msdownload",
+ ".dmg" : "application/octet-stream",
+ ".doc" : "application/msword",
+ ".dot" : "application/msword",
+ ".drw" : "application/drafting",
+ ".dtd" : "application/xml-dtd",
+ ".dvi" : "application/x-dvi",
+ ".dwg" : "application/acad",
+ ".dxf" : "application/dxf",
+ ".dxr" : "application/x-director",
+ ".ear" : "application/java-archive",
+ ".eml" : "message/rfc822",
+ ".eps" : "application/postscript",
+ ".etx" : "text/x-setext",
+ ".exe" : "application/x-msdownload",
+ ".ez" : "application/andrew-inset",
+ ".f" : "text/x-fortran",
+ ".f77" : "text/x-fortran",
+ ".f90" : "text/x-fortran",
+ ".fli" : "video/x-fli",
+ ".flv" : "video/x-flv",
+ ".flv" : "video/x-flv",
+ ".for" : "text/x-fortran",
+ ".gem" : "application/octet-stream",
+ ".gemspec": "text/x-script.ruby",
+ ".gif" : "image/gif",
+ ".gl" : "video/gl",
+ ".gtar" : "application/x-gtar",
+ ".gz" : "application/x-gzip",
+ ".gz" : "application/x-gzip",
+ ".h" : "text/x-c",
+ ".hdf" : "application/x-hdf",
+ ".hh" : "text/x-c",
+ ".hqx" : "application/mac-binhex40",
+ ".htm" : "text/html",
+ ".html" : "text/html",
+ ".ice" : "x-conference/x-cooltalk",
+ ".ico" : "image/vnd.microsoft.icon",
+ ".ics" : "text/calendar",
+ ".ief" : "image/ief",
+ ".ifb" : "text/calendar",
+ ".igs" : "model/iges",
+ ".ips" : "application/x-ipscript",
+ ".ipx" : "application/x-ipix",
+ ".iso" : "application/octet-stream",
+ ".jad" : "text/vnd.sun.j2me.app-descriptor",
+ ".jar" : "application/java-archive",
+ ".java" : "text/x-java-source",
+ ".jnlp" : "application/x-java-jnlp-file",
+ ".jpeg" : "image/jpeg",
+ ".jpg" : "image/jpeg",
+ ".js" : "application/javascript",
+ ".json" : "application/json",
+ ".latex" : "application/x-latex",
+ ".log" : "text/plain",
+ ".lsp" : "application/x-lisp",
+ ".lzh" : "application/octet-stream",
+ ".m" : "text/plain",
+ ".m3u" : "audio/x-mpegurl",
+ ".m4v" : "video/mp4",
+ ".man" : "text/troff",
+ ".mathml" : "application/mathml+xml",
+ ".mbox" : "application/mbox",
+ ".mdoc" : "text/troff",
+ ".me" : "text/troff",
+ ".me" : "application/x-troff-me",
+ ".mid" : "audio/midi",
+ ".midi" : "audio/midi",
+ ".mif" : "application/x-mif",
+ ".mime" : "www/mime",
+ ".mml" : "application/mathml+xml",
+ ".mng" : "video/x-mng",
+ ".mov" : "video/quicktime",
+ ".movie" : "video/x-sgi-movie",
+ ".mp3" : "audio/mpeg",
+ ".mp4" : "video/mp4",
+ ".mp4v" : "video/mp4",
+ ".mpeg" : "video/mpeg",
+ ".mpg" : "video/mpeg",
+ ".mpga" : "audio/mpeg",
+ ".ms" : "text/troff",
+ ".msi" : "application/x-msdownload",
+ ".nc" : "application/x-netcdf",
+ ".oda" : "application/oda",
+ ".odp" : "application/vnd.oasis.opendocument.presentation",
+ ".ods" : "application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet",
+ ".odt" : "application/vnd.oasis.opendocument.text",
+ ".ogg" : "application/ogg",
+ ".ogm" : "application/ogg",
+ ".p" : "text/x-pascal",
+ ".pas" : "text/x-pascal",
+ ".pbm" : "image/x-portable-bitmap",
+ ".pdf" : "application/pdf",
+ ".pem" : "application/x-x509-ca-cert",
+ ".pgm" : "image/x-portable-graymap",
+ ".pgn" : "application/x-chess-pgn",
+ ".pgp" : "application/pgp",
+ ".pkg" : "application/octet-stream",
+ ".pl" : "text/x-script.perl",
+ ".pm" : "application/x-perl",
+ ".png" : "image/png",
+ ".pnm" : "image/x-portable-anymap",
+ ".ppm" : "image/x-portable-pixmap",
+ ".pps" : "application/vnd.ms-powerpoint",
+ ".ppt" : "application/vnd.ms-powerpoint",
+ ".ppz" : "application/vnd.ms-powerpoint",
+ ".pre" : "application/x-freelance",
+ ".prt" : "application/pro_eng",
+ ".ps" : "application/postscript",
+ ".psd" : "image/vnd.adobe.photoshop",
+ ".py" : "text/x-script.python",
+ ".qt" : "video/quicktime",
+ ".ra" : "audio/x-realaudio",
+ ".rake" : "text/x-script.ruby",
+ ".ram" : "audio/x-pn-realaudio",
+ ".rar" : "application/x-rar-compressed",
+ ".ras" : "image/x-cmu-raster",
+ ".rb" : "text/x-script.ruby",
+ ".rdf" : "application/rdf+xml",
+ ".rgb" : "image/x-rgb",
+ ".rm" : "audio/x-pn-realaudio",
+ ".roff" : "text/troff",
+ ".rpm" : "application/x-redhat-package-manager",
+ ".rpm" : "audio/x-pn-realaudio-plugin",
+ ".rss" : "application/rss+xml",
+ ".rtf" : "text/rtf",
+ ".rtx" : "text/richtext",
+ ".ru" : "text/x-script.ruby",
+ ".s" : "text/x-asm",
+ ".scm" : "application/x-lotusscreencam",
+ ".set" : "application/set",
+ ".sgm" : "text/sgml",
+ ".sgml" : "text/sgml",
+ ".sh" : "application/x-sh",
+ ".shar" : "application/x-shar",
+ ".sig" : "application/pgp-signature",
+ ".silo" : "model/mesh",
+ ".sit" : "application/x-stuffit",
+ ".skt" : "application/x-koan",
+ ".smil" : "application/smil",
+ ".snd" : "audio/basic",
+ ".so" : "application/octet-stream",
+ ".sol" : "application/solids",
+ ".spl" : "application/x-futuresplash",
+ ".src" : "application/x-wais-source",
+ ".stl" : "application/SLA",
+ ".stp" : "application/STEP",
+ ".sv4cpio" : "application/x-sv4cpio",
+ ".sv4crc" : "application/x-sv4crc",
+ ".svg" : "image/svg+xml",
+ ".svgz" : "image/svg+xml",
+ ".swf" : "application/x-shockwave-flash",
+ ".t" : "text/troff",
+ ".tar" : "application/x-tar",
+ ".tbz" : "application/x-bzip-compressed-tar",
+ ".tcl" : "application/x-tcl",
+ ".tex" : "application/x-tex",
+ ".texi" : "application/x-texinfo",
+ ".texinfo" : "application/x-texinfo",
+ ".text" : "text/plain",
+ ".tgz" : "application/x-tar-gz",
+ ".tif" : "image/tiff",
+ ".tiff" : "image/tiff",
+ ".torrent" : "application/x-bittorrent",
+ ".tr" : "text/troff",
+ ".tsi" : "audio/TSP-audio",
+ ".tsp" : "application/dsptype",
+ ".tsv" : "text/tab-separated-values",
+ ".txt" : "text/plain",
+ ".unv" : "application/i-deas",
+ ".ustar" : "application/x-ustar",
+ ".vcd" : "application/x-cdlink",
+ ".vcf" : "text/x-vcard",
+ ".vcs" : "text/x-vcalendar",
+ ".vda" : "application/vda",
+ ".vivo" : "video/vnd.vivo",
+ ".vrm" : "x-world/x-vrml",
+ ".vrml" : "model/vrml",
+ ".war" : "application/java-archive",
+ ".wav" : "audio/x-wav",
+ ".wax" : "audio/x-ms-wax",
+ ".wma" : "audio/x-ms-wma",
+ ".wmv" : "video/x-ms-wmv",
+ ".wmx" : "video/x-ms-wmx",
+ ".wrl" : "model/vrml",
+ ".wsdl" : "application/wsdl+xml",
+ ".wvx" : "video/x-ms-wvx",
+ ".xbm" : "image/x-xbitmap",
+ ".xhtml" : "application/xhtml+xml",
+ ".xls" : "application/vnd.ms-excel",
+ ".xlw" : "application/vnd.ms-excel",
+ ".xml" : "application/xml",
+ ".xpm" : "image/x-xpixmap",
+ ".xsl" : "application/xml",
+ ".xslt" : "application/xslt+xml",
+ ".xwd" : "image/x-xwindowdump",
+ ".xyz" : "chemical/x-pdb",
+ ".yaml" : "text/yaml",
+ ".yml" : "text/yaml",
+ ".zip" : "application/zip"
+};
+
+var charsets = exports.charsets = {
+ lookup: function(mimetype, fallback) {
+ return charsets.sets[mimetype] || fallback;
+ },
+
+ sets: {
+ "text/calendar": "UTF-8",
+ "text/css": "UTF-8",
+ "text/csv": "UTF-8",
+ "text/html": "UTF-8",
+ "text/plain": "UTF-8",
+ "text/rtf": "UTF-8",
+ "text/richtext": "UTF-8",
+ "text/sgml": "UTF-8",
+ "text/tab-separated-values": "UTF-8",
+ "text/troff": "UTF-8",
+ "text/x-asm": "UTF-8",
+ "text/x-c": "UTF-8",
+ "text/x-diff": "UTF-8",
+ "text/x-fortran": "UTF-8",
+ "text/x-java-source": "UTF-8",
+ "text/x-pascal": "UTF-8",
+ "text/x-script.perl": "UTF-8",
+ "text/x-script.perl-module": "UTF-8",
+ "text/x-script.python": "UTF-8",
+ "text/x-script.ruby": "UTF-8",
+ "text/x-setext": "UTF-8",
+ "text/vnd.sun.j2me.app-descriptor": "UTF-8",
+ "text/x-vcalendar": "UTF-8",
+ "text/x-vcard": "UTF-8",
+ "text/yaml": "UTF-8"
+ }
+};
+
View
26 node.dropup.js
@@ -6,24 +6,9 @@ var http = require("http"),
var formidable = require('formidable'),
routes = require('./node.routes'),
- ejs = require('ejs');
-
-var Util = {};
-
-Util.inArray = function(item, array) {
- for (var i = 0, len = array.length; i < len; i++) {
- if (array[i] === item) {
- return true;
- }
- }
- return false;
-};
-
-Util.randStr = function() {
- return Math.floor(Math.random() * 2147483648).toString(36) +
- (Math.floor(Math.random() * 2147483648) ^
- (new Date().getTime())).toString(36);
-};
+ ejs = require('ejs'),
+ mime = require("./mime.js"),
+ Util = require("./util.js").Util;
var DropUp = (function() {
@@ -38,7 +23,7 @@ var DropUp = (function() {
["^/upload$", uploadFile],
["^/([a-z0-9]{12}.png.html)$", serveImgPage],
["^/([a-z0-9]{12}).png$", serveImg],
- ["([\w\W]*)", serveStatic]
+ ["[\w\W]*", serveStatic]
]);
};
@@ -108,7 +93,8 @@ var DropUp = (function() {
path.exists(filename, function (exists) {
if (exists) {
fs.readFile(filename, "binary", function(err, file) {
- res.writeHead(200);
+ var headers = {"Content-Type": mime.lookup(filename)};
+ res.writeHead(200, headers);
res.write(file, "binary");
res.end();
});
View
25 start.sh
@@ -1,11 +1,20 @@
-#!/bin/sh
+#!/bin/bash
-trap "killall node" exit INT TERM
+NODESCRIPT="node.dropup.js"
+EXCLUDE="upload"
-node node.dropup.js &
+startNode() {
+ node $NODESCRIPT &
+ echo "New Node $!"
+ PID=$!
+}
-while inotifywait -r -e modify $(pwd); do
- echo "Burn and Die"
- killall node
- node node.dropup.js &
-done
+trap "kill -9 $PID" exit INT TERM
+
+startNode
+
+while inotifywait -r -q -e modify --exclude $EXCLUDE $(pwd); do
+ echo "killing $PID"
+ kill -9 $PID
+ startNode
+done
View
20 util.js
@@ -0,0 +1,20 @@
+(function(public) {
+
+ public.Util = { };
+
+ public.inArray = function(item, array) {
+ for (var i = 0, len = array.length; i < len; i++) {
+ if (array[i] === item) {
+ return true;
+ }
+ }
+ return false;
+ };
+
+ public.Util.randStr = function() {
+ return Math.floor(Math.random() * 2147483648).toString(36) +
+ (Math.floor(Math.random() * 2147483648) ^
+ (new Date().getTime())).toString(36);
+ };
+
+}((typeof window === "undefined") ? module.exports : window));

0 comments on commit b89f4d1

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.