Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Feedback style #8

Open
roberrrt-s opened this issue Nov 25, 2019 · 1 comment

Comments

@roberrrt-s
Copy link

@roberrrt-s roberrrt-s commented Nov 25, 2019

Hi Damian,
Toffe insteek, die mapbox vanuit backend. Als een soort meta advies zou ik wel goed blijven kijken naar de verdeling van je functies binnen files, het wordt al snel onoverzichtelijk op deze manier. Waarden als API keys etc. kun je het beste importeren via een aparte data.json bijvoorbeeld.
Veel succes verder.

@damian1997

This comment has been minimized.

Copy link
Owner

@damian1997 damian1997 commented Nov 25, 2019

Thanks! Er zal zeker aardig wat refactoring nog gedaan moeten worden. Zal er als ik klaar ben met het implementeren van de rest van de functionaliteit zeker wanneer ik er nog tijd voor heb naar gaan kijken.

@damian1997 damian1997 added this to To do in frontend-data Nov 27, 2019
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Projects
frontend-data
  
To do
2 participants
You can’t perform that action at this time.