No description, website, or topics provided.
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
inne
skrypt
zrodla
.gitignore
LICENSE.md
README.md
prolog.pdf
prolog.tex

README.md

Materiały do ostatniego wykładu z Paradygmatów Programowania

Informacje

Temat: Programowanie logiczne w Prologu

26.03.2013
18:00 Politechnika Wrocławska

Kodowanie

Wszędzie obowiązuje kodowanie UTF-8, koniec wiersza Unix

Spis treści

Repozytorium zawiera materiały:

  • prolog.* - prezentacja
  • skrypt/ - skrypt do wykładu
  • zrodla/ - źródła programów z wykładu
  • inne/ - prywatna kolekcja programów w prologu - zawiera system ekspercki

Licencja

Licencja znajduje się w pliku LICENSE