Skip to content
πŸŽ™ A website for the Babbelbox podcast.
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
_includes
_layouts
_posts
css
img
.editorconfig
.gitignore
Gemfile
Gemfile.lock
LICENSE
README.md
_config.yml
index.html

README.md

Babbelbox

De BabbelBox is een wekelijks opgenomen gesprek tussen de heren Rijk van Zanten & Danny de Vries.

πŸ“– Introduction

Rijk van Zanten & Danny de Vries kennen elkaar sinds het eerste jaar van de opleiding Communication and Multimedia design aan de Hogeschool van Amsterdam. Nadat Rijk verhuisde naar Amerika besloten ze hun gesprekken op te nemen met de Podcast 'Babbelbox' als resultaat.

βš™οΈ Installation & Development

Tech Stack

  • HTML, CSS & JS
  • Jekyll
  • gh-pages

Prerequisites

  • Make sure you have jekyll installed on your machine.

Installation

  1. Clone this repo
https://github.com/dandevri/babbelbox.git
  1. Run jekyll build --watch to build and watch for changes.

πŸ“„ Contributing

To see a list of everybody who participated go to the Contributors page.

πŸ“ƒ License

This project is licensed under the MIT License

You can’t perform that action at this time.