A series of upstream development webinars
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
first
images
.gitignore
LICENSE
README.md

README.md

Vietstack Upstream Training

alt text

Chuỗi chương trình hỗ trợ huấn luyện và phát triển cộng đồng của Vietnam OpenStack User Group. Chương trình được thực hiện dựa trên OpenStack Upstream Institute.

Webinar #1:

  • Thời gian: 21:00 UTC+7 Thứ 2, 05/11/2018.
  • Chi tiết: Meetup
  • Chủ đề: How to contribute to OpenStack
  • Người huấn luyện: Trinh Nguyen, OpenStack Searchlight PTL for Stein
  • Học viên cần chuẩn bị: xem thư mục first