Skip to content
No description, website, or topics provided.
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
help
i18n
qgissettingmanager @ 568b3c6
scripts
.gitignore
.gitmodules
Makefile
README.html
README.md
README.txt
__init__.py
egedal_logo.jpg
hegn_style.qml
icon.png
metadata.txt
northarrow.svg
pb_tool.cfg
plugin_upload.py
print_skabelon.qpt
pylintrc
resources.py
resources.qrc
tinglysning_gml.py
tinglysning_gml_dialog.py
tinglysning_gml_dialog_base.ui
tinglysning_gml_settings.py

README.md

#GML filer til Tinglysningen

Dette plugin kan bruges til at generere de nødvendige filer og kortbilag til Tinglysning.dk. Der er to faneblad - Data og Kortbilag

##Data

Man skal foretage to valg, før man kan bruge plugin'et.

  1. Vælg lag til konvertering ..- Her skal man vælge det lag fra lagvinduet, som indeholder den geometri, der skal tinglyses.

  2. Vælg matrikellag ..- Her skal man vælge, hvilket lag indeholder matriklerne. Matriklerne bliver vist på kortbilaget og brugt til navngivning af kortbilaget.

Hvis indeholdet af drop down menuerne ikke afspejler det, der bliver vist i lagvinduet, så kan man klikke på Refresh lister

Til sidst kan man vælge, om QGIS skal åbne den GML fil, som lige er blevet lavet.

##Kortbilag

Her kan man lave et kortbilag, som skal følge med gml filen.

.....

You can’t perform that action at this time.