Skip to content
Základní šablona a devstack pro další vývoj.
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
css
img
js
.csscomb.json
.editorconfig
.gitignore
.stylelintrc.json
gulpfile.js
index.html
package-lock.json
package.json
readme.md

readme.md

BOILERPLATE

Základní šablona a devstack pro další vývoj.

CSS

Kompilace do CSS řeší Gulp.js, je použit preprocesor SASS s post procesingem přes postCSS.

Při vývoji se generují pouze SCSS soubory a sourcemapy. Při použití gulp makecss se nejprve SCSS soubory upraví pomocí CSScomb, následně se vygeneruje CSS soubor na který je aplikován autoprefixer, minifikace a případné další pluginy (standardně flexbugs a pixrem).

Při použití gulp deploy se vyjma výše uvedeného použije Stylelint pro kontrolu.

Základní struktura stylů

 • css/styles.scss - základní struktura stylů, propojení na další části
  • css/base - základní vlastnosti a styly, nastavení, typografie
   • base/base - základní definice dokumentu a respo
   • base/fonts - definice a nastavení fontů
   • base/form - základní vzhled formulářových polí
   • base/helpers - pomocné styly
   • base/layout - vstupní layout a jednoduchá mřížka (flexbox)
   • base/print - tiskové styly, přebíjíme deklarace pro standardizaci
   • base/typography - vstupní vzhled nadpisů, odstavců...
   • base/variables - nastavení, barvy, kulaté rohy, breakpointy
  • css/components - jednotlivé komponenty stylů
  • css/libs - externí knihovny a styly
  • css/icons - ikony generované do SVG sprite

JavaScript

Je používána jQuery ve verzi 1.12.4, spojování skriptů a minifikaci řeší Gulp.js.

Při vývoji se aplikuje Prettier, následně se spojí soubory a generují sourcemapy. Při použití gulp makejs se navíc provede minifikace. Soubory umístěné v adresáři js/libs se nekontrolují a nespojují.

Při použití gulp deploy se vyjma výše uvedeného použije jshint pro kontrolu.

Další použité knihovny

Gulp

Gulp řeší spojování, generování a minifikaci SASS a JS souborů, optimalizaci obrázků, autoprefixování, atd. Dále optimalizuje obrázky a generuje ikony do SVG sprite.

Gulp - instalace

 • stáhnout a nainstalovat Node.js - https://nodejs.org/en/ (nutný restart počítače po první instalaci)
 • spustit konzoli a najít cestu k projektu (cd + přetáhnout adresář projektu)
 • zadat npm install -g gulp-cli
 • zadat npm install
 • vytvoří se adresář "node_modules" který neverzovat a nezasahovat do něj
 • po instalaci stačí zadat gulp který bude hlídat změnu souborů a generovat potřebné

Gulp - použití

 • Před nasazením na produkci použijte gulp deploy task, který spojí a minifikuje CSS a JS soubory a provede optimalizaci obrázků.
 • Základní task gulp provádí pouze sledování změn, spojování CSS a JS souborů z důvodů rychlosti.
 • Lze využít také tasky gulp makejs (spojí a minifikuje JS) a gulp makecss (vygeneruje CSS z SASS souborů, spustí autoprefixer a minifikuje CSS). Příkaz gulp icons vygeneruje SVG sprite z vložených souborů a optimalizuje jej.

Ikony

Pomocí Gulp.js se ze SVG souborů umístěných v img/icons generuje sprite img/icons.svg. Těmto ikonám jsou odstraněny styly a fill atributy pro možné obarvování v CSS. Pokud chcete zachovat původní barvy SVG, pak použijte prefix color- v názvu ikony. Do souboru ../css/icons/icons.scss se generují velikosti ikon, které se berou z nativní velikosti souboru.

Markup pro vkládání do HTML je: <span class="icon icon--nazevsouboru"> <svg class="icon__svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"> <use xlink:href="/img/icons.svg#nazevsouboru" x="0" y="0" width="100%" height="100%"></use> </svg> </span>

Vložené ikony lze přebarvovat přes CSS standardně color: barva a používat velikost width: hodnota - tyto vlastnosti se aplikují na obalující span .icon--nazevsouboru.

You can’t perform that action at this time.