Skip to content
Základní šablona a devstack Gulp.
Branch: master
Clone or download
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
css Zdrojové soubory devstacku. Dec 4, 2018
img
js
.gitignore Vstupní commit. Dec 4, 2018
gulpfile.js
index.html Zdrojové soubory devstacku. Dec 4, 2018
package.json
readme.md Oprava nadpisů v readme souboru. Dec 4, 2018

readme.md

DS-GULP

Základní šablona a devstack.

CSS

Kompilaci do CSS řeší Gulp.js, je použit preprocesor SASS s post procesingem přes postCSS.

Základní struktura stylů

 • css/styles.scss - základní struktura stylů, propojení na další části
  • css/base - základní vlastnosti a styly, nastavení, typografie
   • base/base - základní definice dokumentu a respo
   • base/fonts - definice a nastavení fontů
   • base/form - základní vzhled formulářových polí
   • base/helpers - pomocné styly
   • base/layout - vstupní layout a jednoduchá mřížka (flexbox)
   • base/print - tiskové styly, přebíjíme deklarace pro standardizaci
   • base/typography - vstupní vzhled nadpisů, odstavců...
   • base/variables - nastavení, barvy, kulaté rohy, breakpointy
  • css/components - jednotlivé komponenty stylů
  • css/libs - externí knihovny a styly

JavaScript

Spojování souborů a minifikaci řeší Gulp.js.

Další použité knihovny

Gulp

Gulp řeší spojování, generování a minifikaci SASS a JS souborů, optimalizaci obrázků, autoprefixování, atd.

Gulp - instalace

 • stáhnout a nainstalovat Node.js - https://nodejs.org/en/ (nutný restart počítače po první instalaci)
 • spustit konzoli a najít cestu k projektu (cd + přetáhnout adresář projektu)
 • zadat npm install -g gulp-cli
 • zadat npm install
 • vytvoří se adresář "node_modules" který neverzovat a nezasahovat do něj
 • po instalaci stačí zadat gulp který bude hlídat změnu souborů a generovat potřebné

Gulp - použití

 • Před použitím je potřeba upravit lokální URL adresu v souboru gulpfile.js.
 • Základní task gulp provádí sledování změn, spojování CSS a JS souborů...
 • Lze využít také tasky gulp makejs (spojí a minifikuje JS), gulp makecss (vygeneruje CSS z SASS souborů, spustí autoprefixer a minifikuje CSS) a gulp images optimalizuje obrázky.
You can’t perform that action at this time.