Skip to content
Základní šablona a devstack NPM skripty.
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
css
img
js
.gitignore
index.html
package.json
readme.md

readme.md

DS-NPM

Základní šablona a devstack.

CSS

Kompilaci do CSS řeší NPM skripty, je použit preprocesor SASS s post procesingem přes postCSS.

Základní struktura stylů

 • css/styles.scss - základní struktura stylů, propojení na další části
  • css/base - základní vlastnosti a styly, nastavení, typografie
   • base/base - základní definice dokumentu a respo
   • base/fonts - definice a nastavení fontů
   • base/form - základní vzhled formulářových polí
   • base/helpers - pomocné styly
   • base/layout - vstupní layout a jednoduchá mřížka (flexbox)
   • base/print - tiskové styly, přebíjíme deklarace pro standardizaci
   • base/typography - vstupní vzhled nadpisů, odstavců...
   • base/variables - nastavení, barvy, kulaté rohy, breakpointy
  • css/components - jednotlivé komponenty stylů
  • css/libs - externí knihovny a styly

JavaScript

Spojování souborů a minifikaci řeší NPM skripty.

Další použité knihovny

NPM skripty

NPM skripty řeší spojování, generování a minifikaci SASS a JS souborů, optimalizaci obrázků, autoprefixování, atd.

NPM skripty - instalace

 • stáhnout a nainstalovat Node.js - https://nodejs.org/en/ (nutný restart počítače po první instalaci)
 • spustit konzoli a najít cestu k projektu (cd + přetáhnout adresář projektu)
 • zadat npm install
 • vytvoří se adresář "node_modules" který neverzovat a nezasahovat do něj
 • po instalaci stačí zadat npm run watch který bude hlídat změnu souborů a generovat potřebné

NPM skripty - použití

 • Před použitím je potřeba upravit lokální URL adresu v souboru package.json.
 • Základní task npm run watch provádí sledování změn, spojování CSS a JS souborů...
 • Lze využít také tasky npm run makejs (spojí a minifikuje JS), npm run makecss (vygeneruje CSS z SASS souborů, spustí autoprefixer a minifikuje CSS) a npm run images optimalizuje obrázky.
You can’t perform that action at this time.