Permalink
Browse files

Restructure project layout. Move libraries and modules to lib/. Remov…

…e bootstrap.4k from src/
  • Loading branch information...
danmey committed Jun 9, 2011
1 parent c7fa5ca commit b7349ae7955382a05d8b5ba7273b73d587bf5e65
View
@@ -34,3 +34,6 @@ bin
boot.4k
push.sh
robots
+/temp
+/a.out
+/intro
View
31 IDEA
@@ -0,0 +1,31 @@
+FourK
+=====
+
+1. Język
+ Standardowy dialekt Fortha. Maszyna stosowa, słowa są odzielane białymi znakami. Każde słowo ma efekt na stosie. Są 3 stosy:
+ - parametrów
+ - powrotu
+ - zmienno przecinkowy - zmapowany na stos FPU bezpośrednio
+
+ Wirtualna maszyna, tokenizer jest całkowicie zakodowany w assemblerze (składnia GAS).
+ Oprócz assemblera w dużej mierze został wykorzystany preprocesor M4.
+
+2. Słowa wbudowane
+ Są zaimplementowa w assemblerze, i M4.
+ Definicje słów i wbudowanych zmiennych globalnych znajdują się w src/prim.s.
+ Potrzebne makra do ich zbudowania są w src/dict.m4.
+ Każde słowo wbudowane
+
+2. Interpreter
+3. Wirtualna maszyna
+ esp - zawiera stos powrotu
+ ebx - stos parametrów
+ ebp - adres powrotu do interpretera
+ esi - adres następnego bajt kodu
+
+4. Kompilator
+5. Zrzucanie image
+6. Optymalizacja
+7. Kompresja
+
+Interpreter i wirtualna maszyna to jedna całość.
File renamed without changes.
File renamed without changes.
File renamed without changes.
File renamed without changes.
File renamed without changes.
File renamed without changes.
View
File renamed without changes.
File renamed without changes.
File renamed without changes.

0 comments on commit b7349ae

Please sign in to comment.