Kandidatarbete 2012
Matlab Objective-C
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
code
diary
opponering
presentation
prestudy
report
.gitignore
README
executive_summary.pdf
executive_summary.tex
executive_summary2.pdf
executive_summary2.tex
pitch.tex
sunpower.eps

README

###############################################################
## VIKTIGT! KÖR ALDRIG COMMIT UTAN ATT PROVAT ATT KOMPILERA. ##
## Detta för att alla syntaxfel ska vara lösta innan filer  ##
## laddas upp till github.                  ##
###############################################################


ARBETSFLÖDE
-----------

1. Hämta från server
git pull origin master
2. Uppdatera och skapa filer med valfri editor
3. Lägg till nya filer till repositoriet
git add filnamn.tex
4. Kolla status för förändringar så att ni inte har gjort något tokigt
git status
5. Uppdatera repositoriet
git commit -m "Deskriptivt meddelande"
6. Ladda upp filer till github
git push origin master


Kompileringsfiler och loggar skall aldrig addas till repositoriet.
Var försiktig med att köra exekverade filer utan att kompilera om.
Kom ihåg att den kompilerade versionen ej nödvändigtvis är den senaste versionen.

I början av dagens arbete kör pull för att hämta den senaste versionen från server.
Under arbetets gång så kör ni commit ofta för att uppdatera filer.
git commit -a -m "Ändrat lite i fil X"
Efter att ni har kört commit så kör
git push origin master
för att ladda upp till server. Det är viktigt att förändringarna laddas upp
så att de andra har möjlighet att se vad som är förändrat.

Var försiktig när ni kör pull då detta kan skriva över arbete som inte
är commitat och pushat till server. Är ni osäkra så kan ni köra
git fetch origin master
istället så får ni möjlighet att lösa konflikter lokalt

För att se status angående förändrade filer och vilka förändringar ni har
genomfört kör
git status
Detta kan lämpligen genomföras innan ni skall commita filerna.

Om ni inte vill adda alla filer manuellt som skall kommitas så kan ni istället
flagga -a till commit kommandot så commitas alla förändrade filer