Agenda dag 18 d. 24-10-2017
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
img
README.md
exercise.md
shop.sql
shop_m_m.sql

README.md

Dag 18 Mange til mange forbindelser

Agenda dag 18 d. 24-10-2017

Databasen vi arbejdede med sidste gang og bruger i dag kan i finde her

En til Mange forbidelser

Sidste gang arbejde vi med "En til Mange" forbidelser i databasen

Inner Join

Vi brugte også SQL til at lave forespøgelser i tabellerne.

  SELECT * FROM order INNER JOIN rcustomers ON order.fk_customer_id = customers.customer_id;

Og med WHERE i Stamentet for at vælge mere præcist

  SELECT * FROM order INNER JOIN customers ON order.fk_customer_id = customers.customer_id WHERE customers.Customer_id = 1;

Mange til Mange Forbidelser

I dag skal vi arbejde med den anden type: en Mange til Mange forbidelse.
Hvor en Customer kan have mange ordre, men hvor en enkelt Order kun kan have en customer tilknyttet.
En order derimod kan indeholde mange produkter, og et produkt kan også være med i mange ordre.

Eller som i vil se i dag kan det faktisk ikke lade sig gøre, så derfor kommer ER-Diagrammet til at se sådan ud:

INNER JOIN

Skal vi bruge SQL til at spørge i databasen kunne det se sådan ud:

  SELECT * FROM relationsshop.order
  INNER JOIN relationsshop.order_product ON relationsshop.order.order_id = relationsshop.order_product.fk_order
  INNER JOIN relationsshop.products ON relationsshop.products.product_id = relationsshop.order_product.fk_product
  INNER JOIN relationsshop.customers ON relationsshop.order.fk_customer_id = relationsshop.customers.customer_id

Øvelse: Tilføj Courses og Enrollment til Studentsadministration

Literatur