Switch branches/tags
Nothing to show
Find file History
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
..
Failed to load latest commit information.
bilder
extentor
images
sammanfattningar
Instuderingsfrågor.pdf
README.md
instuderingsfragor-med-svar-2017.md
instuderingsfragor-med-svar.md

README.md

Omgången som gick VT 2015 fick med sig en stor ändring på tentafrågorna, fokus skiftade då från assembler och C till frågor om datorarkitektur.

Detta medförde att tidigare års extentor inte längre är användbara för framtida omgångar men en exempeltentamen publicerades vilken ni finner i denna mapp (exempeltenta2015.pdf) som ursprungligen kom härifrån.