Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
8 lines (7 sloc) 394 Bytes
TODO:
* Opravit at, aby fungovalo "at now" a "at 1s"
* Zkontrolovat ostatni pluginy a jejich funkcnost
* Vytvorit pomocnou tridu pro praci se strankami a strcit do ni kod z mdt
* Vytvorit datovou strukturu, kterou by mohly pouzivat pluginy pro ukladani si informaci a udelat ji perzistentni
* Do idosu pripsat podporu "next" a "prev"
* Udelat moznost vytvaret si aliasy