Permalink
Browse files

Pridano TODO

  • Loading branch information...
1 parent f64a6c2 commit 05062c8690c82ccb597aebcbc4e63738a02dd223 @davidmarek committed Nov 11, 2009
Showing with 7 additions and 0 deletions.
  1. +7 −0 TODO
View
7 TODO
@@ -0,0 +1,7 @@
+TODO:
+ * Opravit at, aby fungovalo "at now" a "at 1s"
+ * Zkontrolovat ostatni pluginy a jejich funkcnost
+ * Vytvorit pomocnou tridu pro praci se strankami a strcit do ni kod z mdt
+ * Vytvorit datovou strukturu, kterou by mohly pouzivat pluginy pro ukladani si informaci a udelat ji perzistentni
+ * Do idosu pripsat podporu "next" a "prev"
+ * Udelat moznost vytvaret si aliasy

0 comments on commit 05062c8

Please sign in to comment.