Branch: master
Find file History
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
..
Failed to load latest commit information.
bin
routes
views
README.md
app.js
package.json

README.md

Express.js příklad základní struktury aplikace

Funkční příklad základní struktury Express.js aplikace s použitím šablonovacího systému Mustache. Celý návod jak vytvořit Express aplikaci v Node.js si můžete přečíst na nodejsfan.com.

Express.js basic tutorial

Sample Express.js application with Mustache templating engine and base project structure.