Branch: master
Find file History
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
..
Failed to load latest commit information.
bin
config
lib/log
public
routes
views
README.md
app.js
package.json
webpack.config.js

README.md

Koa.js, Webpack a React.js příklad

Funkční příklad základní struktury Koa.js aplikace s použitím šablonovacího systému Mustache. Celý návod jak založit Koa.js webovou aplikaci v Node.js si můžete přečíst na nodejsfan.com. Dále pak:

Koa.js, Webpack a React.js tutorial

Sample Koa.js application with Mustache templating engine and base project structure, connected with Webpack for building source scripts and attached JSX compiler.