Branch: master
Find file History
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
..
Failed to load latest commit information.
.vscode
bin
config
lib/log
public
routes
views
.eslintignore
.eslintrc
README.md
app.js
jsconfig.json
package.json
webpack.config.js

README.md

Nasazení ESLintu v praxi

Pro sjednocení stylu programování a zajištění kvality kódu je vhodné nasadit některý z lintovacích nástrojů. V tomto příkladě je použit ESLint.

Celý článek o tom, jak nasadit ESLint na Node.js a React najdete na nodejsfan.com.

ESLint for node.js and React

Sample application with ESLint used.