Branch: master
Find file History
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
..
Failed to load latest commit information.
.vscode
bin
config
lib/log
public
routes
test
views
.eslintignore
.eslintrc
README.md
app.js
jsconfig.json
karma.conf.js
mocha.opts
package.json
webpack.config.js
webpack.tests.js

README.md

Testování React Aplikace Karmou

Funkční příklad zdrojového kódu, který dokumentuje funkční příklad nasazení Karma testeru na React aplikaci.

Celý článek o tom, jak testovat React aplikaci Karmou najdete na nodejsfan.com.

ESLint for node.js and React

Sample application with ESLint used.