Commits on Dec 10, 2008
 1. @simonwistow

  GAH

  simonwistow committed Dec 10, 2008
 2. @simonwistow

  Whoops again

  simonwistow committed Dec 10, 2008
 3. @simonwistow

  Whoops

  simonwistow committed Dec 10, 2008
 4. @simonwistow

  Gte ready for release

  simonwistow committed Dec 10, 2008
Commits on Dec 9, 2008
 1. @simonwistow
 2. @simonwistow
Commits on Dec 1, 2008
 1. @simonwistow
Commits on Nov 24, 2008
 1. @simonwistow

  Update property

  simonwistow committed Nov 24, 2008
Commits on Nov 21, 2008
 1. @simonwistow

  UTF8 problem

  simonwistow committed Nov 21, 2008
 2. @simonwistow

  Fix Andreas' name

  simonwistow committed Nov 21, 2008
 3. @simonwistow
Commits on Nov 14, 2008
 1. @simonwistow

  Add bug fix

  simonwistow committed Nov 14, 2008
 2. @simonwistow

  Add version to Entry

  simonwistow committed Nov 14, 2008
 3. @simonwistow

  Fix 'base' stuff

  simonwistow committed Nov 14, 2008
Commits on Nov 11, 2008
 1. @simonwistow

  Add Build.PL

  simonwistow committed Nov 11, 2008
Commits on Nov 4, 2008
 1. @simonwistow

  Add date into Changes

  simonwistow committed Nov 4, 2008
 2. @simonwistow

  Cleanup

  simonwistow committed Nov 4, 2008
 3. @simonwistow

  Update for new status

  simonwistow committed Nov 4, 2008
 4. @simonwistow
Commits on Nov 3, 2008
 1. @simonwistow
 2. @simonwistow

  Update tests

  simonwistow committed Nov 3, 2008
 3. @simonwistow

  Add pod*.t

  simonwistow committed Nov 3, 2008
 4. @simonwistow

  Rollback r92

  simonwistow committed Nov 3, 2008
 5. @simonwistow

  Update tests

  simonwistow committed Nov 3, 2008
 6. @simonwistow

  Switch to different layout

  simonwistow committed Nov 3, 2008
Commits on Oct 29, 2008
 1. @simonwistow

  Add pod and coverage tests

  simonwistow committed Oct 29, 2008
Commits on Oct 24, 2008
 1. @simonwistow
 2. @simonwistow

  Add date

  simonwistow committed Oct 24, 2008
 3. @simonwistow
 4. @simonwistow

  Up the version number

  simonwistow committed Oct 24, 2008
Commits on Oct 23, 2008
 1. @simonwistow

  Add xml:base work

  simonwistow committed Oct 23, 2008
 2. @simonwistow

  Fix typo

  simonwistow committed Oct 23, 2008
 3. @simonwistow
 4. @simonwistow

  Make base work

  simonwistow committed Oct 23, 2008
 5. @simonwistow