Permalink
Browse files

Merge branch 'install_master' of git://github.com/amosbot/moodle

  • Loading branch information...
2 parents ecad739 + 7c29038 commit 6ff9f8404cabe6e830bd5e7bc252aa53ba058b41 Sam Hemelryk committed Jul 5, 2012
@@ -0,0 +1,34 @@
+<?php
+
+// This file is part of Moodle - http://moodle.org/
+//
+// Moodle is free software: you can redistribute it and/or modify
+// it under the terms of the GNU General Public License as published by
+// the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
+// (at your option) any later version.
+//
+// Moodle is distributed in the hope that it will be useful,
+// but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
+// MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
+// GNU General Public License for more details.
+//
+// You should have received a copy of the GNU General Public License
+// along with Moodle. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
+
+/**
+ * Automatically generated strings for Moodle installer
+ *
+ * Do not edit this file manually! It contains just a subset of strings
+ * needed during the very first steps of installation. This file was
+ * generated automatically by export-installer.php (which is part of AMOS
+ * {@link http://docs.moodle.org/dev/Languages/AMOS}) using the
+ * list of strings defined in /install/stringnames.txt.
+ *
+ * @package installer
+ * @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL v3 or later
+ */
+
+defined('MOODLE_INTERNAL') || die();
+
+$string['cannotsavemd5file'] = 'No s\'ha pogut alçar el fitxer md5';
+$string['cannotsavezipfile'] = 'No s\'ha pogut alçar el fitxer zip';
@@ -0,0 +1,55 @@
+<?php
+
+// This file is part of Moodle - http://moodle.org/
+//
+// Moodle is free software: you can redistribute it and/or modify
+// it under the terms of the GNU General Public License as published by
+// the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
+// (at your option) any later version.
+//
+// Moodle is distributed in the hope that it will be useful,
+// but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
+// MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
+// GNU General Public License for more details.
+//
+// You should have received a copy of the GNU General Public License
+// along with Moodle. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
+
+/**
+ * Automatically generated strings for Moodle installer
+ *
+ * Do not edit this file manually! It contains just a subset of strings
+ * needed during the very first steps of installation. This file was
+ * generated automatically by export-installer.php (which is part of AMOS
+ * {@link http://docs.moodle.org/dev/Languages/AMOS}) using the
+ * list of strings defined in /install/stringnames.txt.
+ *
+ * @package installer
+ * @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL v3 or later
+ */
+
+defined('MOODLE_INTERNAL') || die();
+
+$string['langdownloaderror'] = 'Dissortadament l\'idioma "{$a}" no està instal·lat. La instal·lació prosseguirà en anglés.';
+$string['memorylimithelp'] = '<p>El límit de memòria del PHP del vostre servidor actualment està definit en {$a}.</p>
+
+<p>Això pot causar que Moodle tinga problemes de memòria més avant, especialment si teniu molts mòduls habilitats i/o molts usuaris.</p>
+
+<p>És recomanable que configureu el PHP amb un límit superior, com ara 40 MB, sempre que siga possible. Hi ha diverses maneres de fer això:</p>
+<ol>
+<li>Si podeu, recompileu el PHP amb <i>--enable-memory-limit</i>. Això permetrà que Moodle definisca el límit de memòria per si mateix.</li>
+<li>Si teniu accés al fitxer php.ini, podeu canviar el paràmetre <b>memory_limit</b> a 40 MB. Si no hi teniu accés podeu demanar al vostre administrador que ho faça ell.</li>
+<li>En alguns servidors PHP podeu crear un fitxer .htaccess dins del directori de Moodle amb esta línia:
+<p><blockquote>php_value memory_limit 40M</blockquote></p>
+<p>Tanmateix, en alguns servidors això farà que no funcioni <b>cap</b> pàgina PHP (es visualitzaran errors) en el qual cas hauríeu de suprimir el fitxer .htaccess.</p></li>
+</ol>';
+$string['pathssubdataroot'] = 'Necessiteu un espai on Moodle puga alçar els fitxers penjats. Este directori hauria de tindre permisos de lectura I ESCRIPTURA per a l\'usuari del servidor web (normalment \'nobody\' o \'apache\'), però no cal que siga accessible directament via web. L\'instal·lador provarà de crear-lo si no existeix.';
+$string['phpversionhelp'] = '<p>Moodle necessita la versió de PHP 4.1.0 o posterior.</p>
+<p>A hores d\'ara esteu utilitzant la versió {$a}.</p>
+<p>Vos caldrà actualitzar el PHP o traslladar Moodle a un ordinador amb una versió de PHP més recent.</p>';
+$string['welcomep20'] = 'Esteu veient esta pàgina perquè heu instal·lat amb èxit i heu executat el paquet <strong>{$a->packname} {$a->packversion}</strong>. Felicitacions!';
+$string['welcomep30'] = 'Esta versió de <strong>{$a->installername}</strong> inclou les aplicacions necessàries per crear un entorn en el qual funcioni <strong>Moodle</strong>:';
+$string['welcomep50'] = 'L\'ús de totes les aplicacions d\'este paquet és governat per les seues llicències respectives. El paquet <strong>{$a->installername}</strong> complet és
+<a href="http://www.opensource.org/docs/definition_plain.html">codi font obert</a> i es distribueix
+sota llicència <a href="http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html">GPL</a>.';
+$string['welcomep60'] = 'Les pàgines següents vos guiaran per una sèrie de passos fàcils de seguir per configurar <strong>Moodle</strong> en el vostre ordinador. Podeu acceptar els paràmetres per defecte o, opcionalment, modificar-los perquè s\'ajusten a les vostres necessitats.';
@@ -35,7 +35,7 @@
$string['chooselanguagehead'] = 'Escolha uma língua';
$string['chooselanguagesub'] = 'Escolha por favor a língua a usar na instalação. Esta língua será usada por omissão no site, mas pode ser alterada posteriormente.';
$string['clialreadyconfigured'] = 'O ficheiro config.php já existe; por favor execute admin/cli/install_database.php se quiser instalar este sítio.';
-$string['clialreadyinstalled'] = 'O ficheiro config.php já existe. Por favor, use o script admin/cli/upgrade.php se quiser atualizar o seu site.';
+$string['clialreadyinstalled'] = 'O ficheiro config.php já existe. Por favor, use o script admin/cli/upgrade.php se quiser atualizar o seu sítio.';
$string['cliinstallheader'] = 'Programa de instalação do Moodle {$a} por linha de comandos';
$string['databasehost'] = 'Servidor da base de dados';
$string['databasename'] = 'Nome da base de dados';
@@ -34,7 +34,7 @@
$string['availablelangs'] = 'Доступные языковые пакеты';
$string['chooselanguagehead'] = 'Выберите язык';
$string['chooselanguagesub'] = 'Сейчас необходимо выбрать язык ТОЛЬКО для сообщений во время установки. Язык сайта и пользовательских интерфейсов можно будет указать далее в процессе установки.';
-$string['clialreadyinstalled'] = 'Файл config.php уже существует. Если вы хотите обновить сайт, пожалуйста, используйте скрипт admin/cli/upgrade.php.';
+$string['clialreadyinstalled'] = 'Файл config.php уже существует. Если Вы хотите обновить сайт, то используйте скрипт admin/cli/upgrade.php.';
$string['cliinstallheader'] = 'Программа установки Moodle {$a} в режиме командной строки';
$string['databasehost'] = 'Сервер баз данных';
$string['databasename'] = 'Название базы данных';
@@ -37,7 +37,7 @@
$string['clialreadyconfigured'] = 'Датотека config.php већ постоји. Молимо, користите admin/cli/install_database.php ако желите да инсталирате овај сајт.';
$string['clialreadyinstalled'] = 'Датотека config.php већ постоји. Употребите команду admin/cli/upgrade.php ако желите да надоградите свај сајт.';
$string['cliinstallheader'] = 'Moodle {$a} програм за инсталацију из командне линије';
-$string['databasehost'] = 'Сервер базе података :';
+$string['databasehost'] = 'Сервер базе података';
$string['databasename'] = 'Име базе података';
$string['databasetypehead'] = 'Изаберите драјвер базе података';
$string['dataroot'] = 'Директоријум података';
@@ -37,7 +37,7 @@
$string['clialreadyconfigured'] = 'Datoteka config.php već postoji. Molimo, koristite admin/cli/install_database.php ako želite da instalirate ovaj sajt.';
$string['clialreadyinstalled'] = 'Datoteka config.php već postoji. Upotrebite komandu admin/cli/upgrade.php ako želite da nadogradite svaj sajt.';
$string['cliinstallheader'] = 'Moodle {$a} program za instalaciju iz komandne linije';
-$string['databasehost'] = 'Server baze podataka :';
+$string['databasehost'] = 'Server baze podataka';
$string['databasename'] = 'Ime baze podataka';
$string['databasetypehead'] = 'Izaberite drajver baze podataka';
$string['dataroot'] = 'Direktorijum podataka';
@@ -30,5 +30,6 @@
defined('MOODLE_INTERNAL') || die();
+$string['parentlanguage'] = '';
$string['thisdirection'] = 'ltr';
$string['thislanguage'] = '简体中文';

0 comments on commit 6ff9f84

Please sign in to comment.