Find file
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
62 lines (47 sloc) 1.09 KB
source 'http://rubygems.org'
gem 'rails', '3.1.3'
gem 'rake'
gem 'mysql2'
gem 'addressable'
gem 'devise'
gem 'whenever'
gem 'capistrano'
gem 'active_scaffold'
gem 'haml'
gem 'jquery-rails'
gem 'sass-rails'
gem 'coffee-rails'
gem 'recaptcha',
:require => 'recaptcha/rails'
gem 'exception_notification',
:git => "git@github.com:rails/exception_notification.git",
:require => 'exception_notifier'
gem 'transitions',
:require => ["transitions", "active_record/transitions"]
gem 'will_paginate', '~> 3.0.pre2'
# OTP toolbox
gem 'rotp', '~> 1.3.0'
# QR Code generation
gem 'qrencoder'
# IBAN format validations
gem 'iban-tools'
gem 'delayed_job'
# CSS toolbox
gem 'blueprint-rails'
gem 'bourbon'
# File attachment with database storage support
gem 'paperclip',
:git => 'https://github.com/patshaughnessy/paperclip.git'
# Apple push notifications
gem 'apn_on_rails',
:git => 'https://github.com/natescherer/apn_on_rails.git',
:branch => 'rails3'
group :test do
gem 'mocha', :require => false
gem 'factory_girl_rails'
end
group :assets do
gem 'uglifier'
gem 'execjs'
gem 'therubyracer'
end