Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
41 lines (26 sloc) 1.39 KB

author: mos revision: "2013-03-26": (B, mos) Lade till flöden från FeedBurner. "2013-03-22": (A, mos) Första utgåvan. updated: "2013-03-26 13:26:31" created: "2013-03-22 09:50:32" ... RSS-flöden

RSS-flöden är ett bra sätt att ha koll på vad som händer på en webbplats. Följande flöden finns att bevaka från dbwebb.se. När du ser RSS-iconen så vet du att det finns ett RSS-flöde kopplat till innehållet.

RSS flöden för material {#dbwebb}

RSS flöden för forumet {#forum}

RSS-flöden via FeedBurner {#feedburner}

Du kan även prenumerera på dbwebb´s RSS-flöden via RSS-tjänsten FeedBurner. Här är länkarna:

You can’t perform that action at this time.