Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
93 lines (52 sloc) 2.52 KB

author: aar category: oopython revision: "2016-05-25": (A, aar) Första versionen. created: "2016-05-25" ... Python med Objekt och klasser

Träna på att skapa klasser och använda klass funktionalitet i Python.

Förkunskaper {#forkunskaper}

Du har jobbat igenom artiklarna "Kom igång med objekt" och "Klass relationer".

Hämta labben {#hamta}

Labben automatgenereras för dig. Gör så här för att checka ut din personliga labb.

Gå till din kurskatalog i terminalen.

# Flytta till kurskatalogen
dbwebb create lab1

Materialet till labben ligger nu i din kurskatalog i me/kmom01/lab1 enligt följande.

Fil Innehåll
instruction.html Beskrivning av labben och de uppgifter som skall göras.
answer.py Här skall du skriva din kod för att lösa respektive uppgift i labben.
Dbwebb.py Används av answer.py för att testa din labb.
answer.json Används av Dbwebb.py för att testa din labb.

Öppna filen instruction.html i en webbläsare och läs igenom de uppgifter som labben omfattar.

Öppna filen answer.py i din texteditor och koda ihop svaren på uppgifterna.

Du kan testa dina lösningar genom att köra programmet answer.py som ett vanligt Python-program.

Krav {#krav}

  1. Gör de uppgifter som finns i labben instruction.html.

  2. Skriv dina lösningar, på rätt plats, i filen answer.py.

  3. Testkör din labb genom att köra filen answer.py.

  4. Ladda upp och validera labben genom att göra följande kommando i kurskatalogen i terminalen.

# Flytta till kurskatalogen
dbwebb validate lab1

Rätta eventuella fel som dyker upp och validera igen. När det ser grönt ut så är du klar.

Extrauppgift {#extra}

Det finns ingen extra uppgift.

Tips från coachen {#tips}

Debugga och felsök genom att skriva ut variablernas olika innehåll med print().

Testa att köra labben i debuggern och stega igenom hur den validerar dina svar.

Validera ofta. Så slipper du en massa valideringsfel i slutet av övningen.

Lycka till och hojta till i forumet om du behöver hjälp!

You can’t perform that action at this time.