Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
81 lines (46 sloc) 1.98 KB

author: lew revision: "2017-01-06": (B, mos) La till krav om CGI på studentservern. "2017-01-05": (A, lew) Första utgåvan. category: - oopython ... Skapa en me-sida med Python och Flask

Använd ett microramverk för att skapa en webbapplikation (alt. me-sida).

Förkunskaper {#forkunskaper}

Du har jobbat igenom övningen "Kom igång med Flask". Har du gjort övningen har du nästan kommit i mål med uppgiften.

Du har också gjort din Flask applikation körbar via CGI.

Introduktion {#intro}

Vi ska skapa en me-sida som vi senare kommer bygga vidare på genom kursen. Utgå ifrån övningen.

Krav {#krav}

Startfilen ska heta app.py och ska ligga i mappen me/flask och vara körbar via app.cgi.

 1. Applikationen ska använda Bootstrap.

 2. Applikationen ska ha minst tre sidor, index.html, about.html och redovisning.html.

 3. index.html ska innehålla minst

  • en bild
  • Någon form av välkomsttext
 4. redovisning.html ska innehålla

  • Dina redovisningstexter för kursmomenten
 5. about.html kan innehålla något om kursen och vilka tekniker du jobbar i, det kan vara bra att visa upp när du är klar med kursen.

 1. Validera och publicera applikationen på studentservern.
# Ställ dig i kurskatalogen
#dbwebb validate flask
dbwebb publish flask

Rätta eventuella fel som dyker upp och validera igen. När det ser grönt ut så är du klar.

Extrauppgift {#extra}

Det finns inga extrauppgifter.

Tips från coachen {#tips}

Lär dig felsöka med debuggern, använd den när du får problem. Komplettera med utskrifter av print().

Validera ofta. Så slipper du en massa valideringsfel i slutet av övningen.

Lycka till och hojta till i forumet om du behöver hjälp!

You can’t perform that action at this time.