Permalink
Browse files

[pl] Translate a few paragraphs from "Git Basics".

  • Loading branch information...
1 parent 45d3c33 commit 9869532c1d3435e3270bbd0b24c3019a2c5aa81f @michalt michalt committed Dec 3, 2009
Showing with 8 additions and 8 deletions.
  1. +8 −8 pl/01-introduction/01-chapter1.markdown
@@ -54,23 +54,23 @@ W 2005 roku relacje pomiędzy wspólnotą rozwijającą jądro Linuksa a firmą
Od swoich narodzin w 2005 roku, Git ewoluował i ustabilizował się jako narzędzie łatwe w użyciu, jednocześnie zachowując wyżej wymienione cechy. Jest niewiarygodnie szybki, bardzo wydajny przy pracy z dużymi projektami i posiada niezwykły system gałęzi do nieliniowego rozwoju (patrz Rozdział 3).
-## Git Basics ##
+## Podstawy Git ##
-So, what is Git in a nutshell? This is an important section to absorb, because if you understand what Git is and the fundamentals of how it works, then using Git effectively will probably be much easier for you. As you learn Git, try to clear your mind of the things you may know about other VCSs, such as Subversion and Perforce; doing so will help you avoid subtle confusion when using the tool. Git stores and thinks about information much differently than these other systems, even though the user interface is fairly similar; understanding those differences will help prevent you from becoming confused while using it.
+Czym jest w skrócie Git? To jest bardzo istotna sekcja tej książki, ponieważ jeśli zrozumiesz czym jest Git i podstawy jego działania to efektywne używanie go powinno być dużo prostsze. Podczas uczenia się Git staraj się nie myśleć o tym co wiesz o innych systemach VCS, takich jak Subversion czy Perforce; pozwoli Ci to uniknąć subtelnych błędów przy używaniu tego narzędzia. Git przechowuje i traktuje informacje kompletnie inaczej niż te pozostałe systemy, mimo że interfejs użytkownika jest dość zbliżony. Rozumienie tych różnic powinno pomóc Ci w unikaniu błędów przy korzystaniu z Git.
-### Snapshots, Not Differences ###
+### Migawki, nie różnice ###
-The major difference between Git and any other VCS (Subversion and friends included) is the way Git thinks about its data. Conceptually, most other systems store information as a list of file-based changes. These systems (CVS, Subversion, Perforce, Bazaar, and so on) think of the information they keep as a set of files and the changes made to each file over time, as illustrated in Figure 1-4.
+Podstawową różnicą pomiędzy Git a każdym innym systemem VCS (włączając w to Subversion) jest podejście Git do przechowywanych danych. Większość pozostałych systemów przechowuje informacje jako listę zmian na plikach. Systemy te (CVS, Subversion, Perforce, Bazaar i inne) traktują przechowywane informacje jako zbiór plików i zmian dokonanych na każdym z nich w okresie czasu. Obrazuje to Rysunek 1-4.
Insert 18333fig0104.png
-Figure 1-4. Other systems tend to store data as changes to a base version of each file.
+Rysunek 1-4. Inne system przechowują dane w postaci zmian do podstawowej wersji każdego z plików.
-Git doesn’t think of or store its data this way. Instead, Git thinks of its data more like a set of snapshots of a mini filesystem. Every time you commit, or save the state of your project in Git, it basically takes a picture of what all your files look like at that moment and stores a reference to that snapshot. To be efficient, if files have not changed, Git doesn’t store the file again—just a link to the previous identical file it has already stored. Git thinks about its data more like Figure 1-5.
+Git podchodzi do przechowywanie danych w odmienny sposób. Traktuje on dane podobnie jak zestaw migawek (ang. snapshots) małego systemu plików. Za każdym razem jak tworzysz commit lub zapisujesz stan projektu, Git tworzy obraz przedstawiający to jak wyglądają wszystkie pliki w danym momencie i przechowuje referencję do tej migawki. W celu uzyskanie dobrej wydajności, jeśli dany plik nie został zmieniony, Git nie zapisuje ponownie tego pliku, a tylko referencję do jego poprzedniej, identycznej wersji, która jest już zapisana. Git myśli o danych w sposób podobny do przedstawionego na Rysunku 1-5.
Insert 18333fig0105.png
-Figure 1-5. Git stores data as snapshots of the project over time.
+Figure 1-5. Git przechowuje dane jako migawki projektu w okresie czasu.
-This is an important distinction between Git and nearly all other VCSs. It makes Git reconsider almost every aspect of version control that most other systems copied from the previous generation. This makes Git more like a mini filesystem with some incredibly powerful tools built on top of it, rather than simply a VCS. We’ll explore some of the benefits you gain by thinking of your data this way when we cover Git branching in Chapter 3.
+To jest istotna różnica pomiędzy Git i prawie wszystkimi innymi systemami VCS. Jej konsekwencją jest to, że Git rewiduje prawie wszystkie aspekty kontroli wersji, które pozostałe systemy po prostu kopiowały z poprzednich generacji. Powoduje także, że Git jest bardziej podobny do mini systemu plików ze zbudowanymi na nim potężnymi narzędziami, niż do zwykłego systemu VCS. Odkryjemy niektóre z zalet które zyskuje się poprzez myślenie o danych w ten sposób, gdy w trzecim rozdziale będziemy omawiać tworzenie gałęzi w Git.
### Nearly Every Operation Is Local ###

0 comments on commit 9869532

Please sign in to comment.