New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

issue met datum garmin hardloop gpx #97

Open
deRightDirection opened this Issue Jul 14, 2017 · 1 comment

Comments

1 participant
@deRightDirection
Copy link
Owner

deRightDirection commented Jul 14, 2017

een gpx gemaakt vanaf mijn horloge wordt geweigerd door strava
strava request in gestuurd met hopelijk bericht waarom geweigerd daarna de file repareren
sowieso zijn de data in de file niet correct want die staan op 8-9-2017
activity_1853165444.zip

originele starttijd is 13 juli 16:50

@deRightDirection

This comment has been minimized.

Copy link
Owner

deRightDirection commented Jul 18, 2017

probleem is dat de datum van de gps-punten voorbij de echte datum liggen, in de metadata veld time staat de correcte datum. na de data vervangen te hebben ging het wel goed.

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment