Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

versie 1.1 #92

Merged
merged 62 commits into from Jul 10, 2017

Conversation

@deRightDirection
Copy link
Owner

commented Jul 10, 2017

oplevering klaar

MannusEtten added 30 commits Nov 4, 2016
bug is opgelost
bug met inlezen route die bestaat uit 8 verschillende tracks
#43
begin met fluent ribbon
begin gemaakt met fluent ribbon inbouwen
update references en nieuw scherm
* nuget references bijgewerkt
* fluent ribbon menu en statusbar toegevoegd
* scherm ingedeeld in grid met per deel een eigen user control
flinke stap gezet met mvvm
veel controls gemaakt en al aan elkaar geknoopt, nu tijd om de bestaande
functionaliteit over te zetten
iconen toegevoegd
menu voorzien van iconen en kleine verbeteringen
splitsen
splitsen kan maar aanvullende dingen nog niet en wat kleine issues
kleine issues
de-activeren splitmenu opgelost
lengte in statusbar wordt bijgewerkt bij verwijderen lagen
error in converter opgelost
meerdere routes in 1 file worden als separate layers toegevoegd
titel en prefix kunnen worden ingevuld
#5 #56
start poi's
start implementatie poi's
#5 #56
sortering gelukt
poi-laag altijd bovenin de kaart en boven in de layerlist
poi-items in menu onzichtbaar gemaakt
labeling met verschillende classes voor de PoI's
selectie zichtbaar met kleur

#5
#56
kleine aanpassingen
- alle menu-items van icoon voorzien
- settings worden opgeslagen en ingeladen
- setting voor automatisch omzetten track naar route

#5
#56
#16
#17
#23
#18
aanpassen toolbar
de menubalk en onderdeel general is gereed
issue #34 afgewerkt
close #34
MannusEtten added 25 commits May 12, 2017
poi's worden verwijderd
alleen als alle routes uit 1 file zijn verwijderd worden ook de poi's
van die file verwijderd
close #61
punten op lijnen tekenen
punten krijgen een z-index van 1 zodat ze altijd op een lijn worden
getekend
splitlaag selecteren
splitspunten hebben nu een z-index 1 gekregen
geselecteerde splitslaag wordt nu ook groen gekleurd
close #60
extent layer aangepast naar pois in gpx
alle lagen die uit 1 gpx komen en waypoints bevat wordt de extent ook
aangepast naar de posities van de waypoints. hierdoor kan het extent van
een laag groter worden.
close #65
verdwijnen poi's opgelost
close #87
daarnaast nieuwe class gemaakt voor poi-layer

@deRightDirection deRightDirection merged commit 00f9bf3 into master Jul 10, 2017

1 of 2 checks passed

Better Code Hub ⚠ You lost 2 guidelines
Details
code-review/pullapprove Approved by MannusEtten
Details

@deRightDirection deRightDirection deleted the v1.1 branch Jul 10, 2017

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Projects
None yet
2 participants
You can’t perform that action at this time.