Skip to content
Permalink
Browse files

New Crowdin translations (#5459)

* New translations en.yml (Swedish)

* New translations en.yml (Swedish)

* New translations en.yml (Swedish)

* New translations en.yml (Swedish)

* New translations en.yml (Swedish)

* New translations en.yml (Swedish)

* New translations en.yml (French)

* Fix Ruby version after decidim-docker update
  • Loading branch information...
decidim-bot authored and oriolgual committed Oct 29, 2019
1 parent 2374a88 commit 579f12cc5a69d400f3f13be79ebcd78eda498b15
@@ -21,14 +21,14 @@ references:
restore_ruby_cache: &restore_ruby_cache
restore_cache:
keys:
- bundler-dependencies-{{ checksum "Gemfile.lock" }}
- bundler-dependencies-2.6.5-{{ checksum "Gemfile.lock" }}
install_ruby_dependencies: &install_ruby_dependencies
run:
name: Install ruby dependencies
command: cd decidim-$CIRCLE_JOB && bundle install
save_ruby_cache: &save_ruby_cache
save_cache:
key: bundler-dependencies-{{ checksum "Gemfile.lock" }}
key: bundler-dependencies-2.6.5-{{ checksum "Gemfile.lock" }}
paths:
- /usr/local/bundle/
wait_for_db: &wait_for_db
@@ -1 +1 @@
2.6.3
2.6.5
@@ -41,6 +41,7 @@ sv:
badges_enabled: Aktivera märken
cta_button_path: Uppmaningens knappsökväg
cta_button_text: Uppmaningens knapptext
customize_welcome_notification: Anpassa välkomstmeddelande
default_locale: Förvalt språk och region
description: Beskrivning
enable_omnipresent_banner: Visa banner på alla sidor
@@ -70,6 +71,7 @@ sv:
primary_color: Primär
reference_prefix: Referensprefix
secondary_color: Sekundär
send_welcome_notification: Skicka välkomstmeddelande
show_statistics: Visa statistik
success_color: Färdigt
tos_version: Version på användarvillkor
@@ -567,10 +569,15 @@ sv:
error: Det gick inte att ta bort en privat deltagare från deltagarutrymmet.
success: Åtkomsten för privat deltagare till deltagarutrymmet har tagits bort.
index:
import_via_csv: Importera via csv
title: Privat deltagare i deltagarutrymme
new:
create: Skapa
title: Ny privat deltagare i deltagarutrymme.
participatory_space_private_users_csv_imports:
new:
title: Ladda upp din CSV-fil
upload: Ladda upp
resource_permissions:
edit:
submit: Skicka in
@@ -263,6 +263,7 @@ sv:
others: Övriga
public: Offentligt
filter:
all: Alla typer
commission: Kommission
consultative_advisory: Rådgivande
executive: Verkställande
@@ -152,7 +152,10 @@ sv:
section_heading: Ändringar (%{count})
compare_draft:
continue: Fortsätt
created:
error: Ett fel uppstod när ändringsutkastet skulle skapas.
edit_draft:
discard: Släng utkastet
send: Förhandsvisa
emendation:
actions:
@@ -550,6 +553,9 @@ sv:
current_image: Nuvarande bild
default_image: Förvald bild
errors:
decidim/user:
password: Lösenordet är för kort.
password_confirmation: Lösenordsbekräftelsen måste stämma överens med angivet lösenord.
error: Det finns ett fel i det här fältet.
remove_this_file: Ta bort den här filen
gamification:
@@ -6,6 +6,7 @@ sv:
field: Mitt fält
start_date: Startdatum
title: Titel
translatable_text: Översättningsbar text
updated_at: Uppdaterad
decidim:
dummy:
@@ -15,6 +15,8 @@ sv:
choices:
missing: är inte fullständiga
too_many: är för många
questionnaire:
request_invalid: Ett fel uppstod när begäran skulle hanteras. Vänligen försök igen
decidim:
forms:
admin:
@@ -80,3 +82,7 @@ sv:
user_answers_serializer:
created_at: Besvarad
id: Svars-ID
ip_hash: Ip Hash
registered: Registrerad
unregistered: Oregistrerad
user_status: Användarstatus
@@ -774,7 +774,7 @@ DEPENDENCIES
web-console (~> 3.5)

RUBY VERSION
ruby 2.6.3p62
ruby 2.6.5p114

BUNDLED WITH
1.17.3
@@ -33,6 +33,7 @@ fr:
extra_fields_legal_information: Informations juridiques sur la collecte de données personnelles
minimum_committee_members: Minimum de membres du comité
online_signature_enabled: Signature en ligne activée
promoting_committee_enabled: Activer les comités de promotion sur ce type de pétition (témoin.s dont l'invitation par l'auteur est obligatoire pour la validation de la pétition si cette fonctionnalité est activée)
title: Titre
undo_online_signatures_enabled: Autoriser les utilisateurs à annuler leurs signatures en ligne
validate_sms_code_on_votes: Ajouter une étape de validation du code SMS au processus de signature
@@ -437,7 +438,7 @@ fr:
resources:
initiatives_type:
actions:
title: actes
title: Actions
vote: Vote
layouts:
decidim:
@@ -104,6 +104,7 @@ sv:
title: Du måste aktivera medlemsuppgifter via CSV för organisationen
new:
file: ".csv-fil med e-postadresser"
info: 'Måste vara en fil i CSV-format med bara en kolumn med e-postadressen:'
submit: Skicka in fil
title: Skicka in nya medlemsuppgifter
authorizations:
@@ -780,7 +780,7 @@ DEPENDENCIES
web-console (~> 3.5)

RUBY VERSION
ruby 2.6.3p62
ruby 2.6.5p114

BUNDLED WITH
1.17.3

0 comments on commit 579f12c

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.