CATALAN MIUI TRANSLATION
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
Catalan
.gitattributes
.gitignore
LICENSE
README.md

README.md

MA-XML-10-CATALAN

CATALAN MIUI TRANSLATION

Benvinguts al repositori de la traducció al CATALÀ de MIUI, el sistema operatiu basat en Android creat per la comunitat de Xiaomi.eu a partir del de l'empresa de mòbils xinesa Xiaomi.

Si voleu col·laborar amb la traducció, poseu-vos en contacte amb l'equip de traducció a http://www.softcatala.org/projectes/miui

o dirigiu-vos directament a aquest projecte a Crowdin: https://crowdin.com/project/miui-8-xiaomieu/

Translation xml checker (updated every 30min) http://translators.xiaomi.eu/XML_MIUI10-Catalan-ca.html