Skip to content

delefme/covid-tracability

master
Switch branches/tags

Name already in use

A tag already exists with the provided branch name. Many Git commands accept both tag and branch names, so creating this branch may cause unexpected behavior. Are you sure you want to create this branch?
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
css
 
 
 
 
img
 
 
js
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

App per la traçabilitat del COVID-19 a la FME

De moment, les tasques bàsiques a realitzar (a part de fer l'app en sí):

1.- Primer de tot, el que voldrem és "mapejar" les aules de la FME perquè sigui més fàcil indicar on està un assegut. Idees: per la forma de l'aula hi ha això: https://fme.upc.edu/ca/fme/edifici/plafo-fme-a4.pdf, pels llocs ho haurem de fer manual. A la majoria d'aules hi ha número+lletra, és molt més fàcil introduïr això a l'app que geolocalitzar-te.

2.- També, volem els horaris de les assignatures per endevinar què està cursant l'usuari cada hora. Idees: parsejar això https://fme.upc.edu/ca/arxius/curs-actual/horaris/20-21/horari-gm_fme2020-2021_q1_provisional-1.pdf

3.- Per últim, volem les aules en les que es cursen les assignatures segons l'hora. Idees: fer scrapping d'això https://fme.upc.edu/ca/la-facultat/edifici/ocupacio-despais Aules Teoria: https://fme-intranet.upc.edu/appsext/mrbs/web/day.php?year=2020&month=9&day=17&area=2 Aules PC: https://fme-intranet.upc.edu/appsext/mrbs/web/day.php?year=2020&month=9&day=17&area=6

Recordeu que estem intentant millorar això: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfT9o287VqLyhwR8LPdloAQWhuqCgA3NfdhgP5vb9_sVQHL-g/viewform

Vinga va.

About

App per traçabilitar el COVID a la FME (UPC)

Resources

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

No packages published