Kendim için ( ve ilgilenenler için ) tuttuğum notlardan ibarettir.
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
Kaynaklar
Uygulamalar
Yazilim
Baslangic.md
README.md
is-planlama.md

README.md

Özgür Yazılımcı

Bu dökümantasyonu öncelikle kendim için not tutmak için kullanacağım. Fakat isteyen herkesin inceleyebilmesi ve uygulayabilmesi için github üzerinde bulundurmayı tercih ediyorum. Tamamiyle tartışmaya açıktır.

Temel olarak bu dökümanda yer alacak konular aşağıdaki gibidir: