Skip to content
📆 Mobile calendar, made for Postbank. Available on Android and iOS
JavaScript
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
.expo
assets
.babelrc
.gitignore
.watchmanconfig
App.js
App.test.js
README.md
app.json
package-lock.json
package.json
yarn.lock

README.md

image

Postbank-Calendar

Мобилен календар за българската банка Postbank. Приложението включва различни функции, като напомняне за предстоящи събития, които потребителят предварително е добавил към приложението. Мобилният календар включва и автоматични известия за настоящи български празници.

Как да стартирате?

  1. Изтеглете Node.js. Изтеглете Expo на вашия компютър и на вашия телефон.
  2. Клонирайте репото.
  3. Отворете конзола в директорията.
  4. npm install
  5. Отворете Expo и заредете проекта, като стартирате сървър.
  6. Използвайте приложението на телефона Ви за визуализация.

Работеща база от данни:

image

Скрийншоти от приложението:

image

iOS @ iPhone 6 Plus

image

Android @ Samsung S8

You can’t perform that action at this time.