Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
15 lines (14 sloc) 641 Bytes
layout title date author external_link
post
Pubmeet i Oslo
2007-02-02 06:03:39 -0800
gloom

Hear ye, hear ye! Fredag den 9. februar er det pubsamling for demoscenere på Oslo Mekaniske Verksted i hjertet av tigerstaden! Ikke bli lurt av navnet; det er en pub, ikke den nye partyplassen til KG. :) Klokka 19:00 er det oppmøteplikt, og vi tar kvelden som den kommer. Etter en lang tråd Pouet om emnet (Archmage var initiativtaker :) var det på tide å gjøre realitet av saken, så kom gjerne så mange som mulig. Info (og kart) vedr. lokasjonen finnes på www.oslomekaniskeverksted.no

You can’t perform that action at this time.