Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
13 lines (12 sloc) 477 Bytes
layout title date author
post
Demoscene.no flyttet
2007-03-25 15:26:26 -0700
kusma

I helga har demoscene.no byttet web-host fra Crusaders til Untergrund.net. Dette har foert til litt nedetid, men ting ser ut til aa kjoere igjen naa (med unntak av norske tegn ;). Dersom ting viser seg aa vaere ustabilt og dette foerer til problemer for noen, finn meg paa IRC saa kanskje jeg kan hjelpe. Gaa tilbake til aa jobbe paa TG/BP-demoen din, naa. Sees kanskje til paaske.

You can’t perform that action at this time.